С последните промени в Кодекса за социално осигуряване (чл.7, ал.5 от КСО), самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. При заявяване на това обстоятелство от самоосигуряващите се лица пред НАП редът по единната сметка няма да се прилага по отношение на заявените задължения. […]

Касова отчетност на ДДС

Специалният режим  за касова отчетност на данък  върху  добавената стойност има за цел  да подпомогне регистрирани по Закона за данък  върху добавената стойност (ЗДДС) лица с облагаем оборот до 500 000 евро. Какво предимство дава касовата отчетност на ДДС? Същността на този специален режим се състои в това, че ДДС за доставка става изискуем  на датата на получаване на цялостно […]

Промени, свързани с единната сметка, а в ЗДДС – самоначисляване на ДДС. Промени, свързани с въвеждане на фискален контрол, отсрочване и разсрочване. Последователност на погасяванията Променя се нормата на чл. 169 от ДОПК, като се предоставя възможност за погасяване първо главниците за данъци и осиг.вноски с изтекъл срок за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се […]

Осигурителни прагове за 2014 г. и още…

В бр. 103 от 10.12.2013 г. на Държавен вестник е обнародван Законът за бюджета на ДОО за 2014г. Определят се размерите на месечния осигурителен доход за 2014 г., както следва: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение № 1 ; 2. размерът на минималния месечен осигурителен доход […]