От началото на 2014г. към доставките на стоки и услуги по глава 19а са включени зърнените и технически култури, посочени с техния осемцифрен код по КН в част втора на Приложение 2 към ЗДДС. При извършване на такива доставки ще се приложи принципът на обърнато данъчно задължение, т.е. получателят, който е лице, регистрирано по ЗДДС,  ще трябва да си самоначисли […]

С промените в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица от новата 2014г. се налагат нови изисквания при попълване и подаване на едноименните Декларации обр. № 1 и обр. № 6. Изискване за […]

1. Кой подава Декларации обр. № 6? Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица, лицата по чл.4, ал.9 от КСО (съпрузите на самоосигуряващите се лица, упрaжняващи свободна професия или земеделска дейност). 2. Кога се подава Декларация обр. № 6? Основно правило: Декларация обр. № 6 се подава едновременно с Декларация обр. № 1 в срока […]

Нови образци на декларации по ЗМДТ

Публикувани са нови образци на декларации по Закона за местни данъци и такси: Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества […]