При изменение на данъчната основа на доставката или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаляване на данъчната основа и при разваляне на доставката – кредитно известие. Известиетo се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на […]

Как се издава фактура?

Всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане, освен когато доставката се документира с протокол по чл. 117, ЗДДС. Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Фактурата се издава най-малко […]