Вие питате, ние отговаряме #8

След регистрация по ЗДДС физическо лице регистрирано като земеделски производител е ДЗЛ, което формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО – ще прави ли авансови вноски /месечни или тримесечни/ след като няма нетни приходи от 300 000 лв. и ако прави на каква база /реална или прогнозна данъчна печалба/? Задължено ли е ДЗЛ да подава декларация по чл. 73 […]