Как да се справим със стреса в офиса?

Напреже­нието дотолкова ни е станало навик, че просто не го забе­лязваме. В рамките на един ден човек минава през множе­ство стресови ситуации. Те варират по силата на въздейст­вието си от съвсем слаби, за които обикновено веднага се забравя, до силни, които за дълго го изваждат от равнове­сие. Естествената реакция на организма срещу стреса е напрягането на различни мускулни групи. Според […]