Заявление за вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани по реда на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ДОПК   Промени в плащането на данъчните и осигурителни задължения от началото на март Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие промени […]

Годишни отчети за статистиката за 2013г.

И през 2014 г. фирмите подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2013 г. Ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността, т.е. ще може да се подават данъчната декларация и годишния отчет за дейността на едно място.  […]

I. Облагане на доходите от продажба на недвижим имот Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил Ваша собственост в продължение на повече от 3 години, тоест, ако между датата на покупката и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години. Не се облагат […]

Справка касов апарат в НАП

Национална агенция по приходите пусна нова онлайн-услуга – Справка за актуалното състояние на фискални устройства с дистанционна връзка, регистрирани на задължено лице. Услугата е достъпна с електронен подпис – за фирми със собствен такъв и за упълномощени с достъп до данъчно-осигурителна информация лица. На адрес: https://nraapp03.nra.bg/fdmonZL/firstPage.jsp  може да направите справка за регистрираните касови апарати на съответната фирма, а също така  […]