Касова отчетност на ДДС

Специалният режим  за касова отчетност на данък  върху  добавената стойност има за цел  да подпомогне регистрирани по Закона за данък  върху добавената стойност (ЗДДС) лица с облагаем оборот до 500 000 евро. Какво предимство дава касовата отчетност на ДДС? Същността на този специален режим се състои в това, че ДДС за доставка става изискуем  на датата на получаване на цялостно […]

Промени, свързани с единната сметка, а в ЗДДС – самоначисляване на ДДС. Промени, свързани с въвеждане на фискален контрол, отсрочване и разсрочване. Последователност на погасяванията Променя се нормата на чл. 169 от ДОПК, като се предоставя възможност за погасяване първо главниците за данъци и осиг.вноски с изтекъл срок за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се […]

Що е то “КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС”?

С промените, предвидени в Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, от 2014 г. ще се въведе режим „Касова отчетност на ДДС за малки предприятия“. Въвеждането на режим „Касова отчетност на ДДС” в националното данъчно законодателство, според законодателя, има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данък върху добавената стойност към […]