Как се издава фактура?

Всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане, освен когато доставката се документира с протокол по чл. 117, ЗДДС. Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Фактурата се издава най-малко […]