При изменение на данъчната основа на доставката или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаляване на данъчната основа и при разваляне на доставката – кредитно известие. Известиетo се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на […]