С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), влезли в сила от 01.01.2013г. доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат. Доходите от лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо […]