Наша служителка ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.16, ал.1 от Кодекса на труда. Детето е родено на 17.01.2010 г. Денят, в който е родено детето влиза ли в срока на отпуска? Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст изтича в деня, в който детето навършва 2 години. В конкретния случай, отпускът изтича на 17.01.2012 […]

С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), влезли в сила от 01.01.2013г. доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат. Доходите от лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо […]

От началото на 2013г. фирмите ще могат да подават отчетите и декларациите си на едно място. Така вместо да чакат пред различни институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят в НАП. В периода 01 януари – 31 март 2013г. фирмите, освен годишните си декларации за облагане с […]

Нови образци на декларации

Излязоха новите образци на данъчните декларации за 2013 година. Декларацията за доходите по ЗДДФЛ отново съдържа основна част и отделни приложения. Принципът, да се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход, се запазва.  Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове […]