Данъкът върху добавената стойност (ДДС) по своята същност представлява налог върху потреблението. Той е косвен данък, включен в цената на стоките и услугите, при който данъчнaтa тежест се поема от крайния потребител. Регистрираните по Закона за ДДС (ЗДДС) лица се явяват посредници между държавата и платците на данъка при събирането и внасянето му в републиканския бюджет. Разбира се, регистрираните по […]

  Строителна фирма продава имот на свой клиент. Свързаните с придобиването данъци и такси се поемат изцяло от клиента. В този случай, как е редно да се оформи фактурата за продажбата?  По силата на чл.26, ал.2 и 3, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от […]

Вие питате, ние отговаряме #6

На търговец предстои задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС. Във връзка с това, необходимо ли е номерацията на фактурите да започне отново от № 0000000001? Според указание на НАП с изх. № 91-00-288/26.09.2008 г. относно изискванията към данъчните документи е посочено, че при регистрация по ЗДДС, номерацията на фактурите може да бъде започната от №0…01. Това тълкувание обаче няма потвърждение […]

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил от италианско физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС в своята държава. Българският купувач трябва ли да начисли  ДДС? Според текста на чл.13, ал.1 вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира […]