Промени, свързани с единната сметка, а в ЗДДС – самоначисляване на ДДС. Промени, свързани с въвеждане на фискален контрол, отсрочване и разсрочване. Последователност на погасяванията Променя се нормата на чл. 169 от ДОПК, като се предоставя възможност за погасяване първо главниците за данъци и осиг.вноски с изтекъл срок за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се […]

Вие питате, ние отговаряме #9

Земеделски производител осигурява безплатна храна на работници по време на есенна кампания /Наредба 11/ 21.12.2005 – чл.2,ал.2 т. 4/. Храната е доставена от заведение за бързо хранене /издадена фактура за услугата/. Има ли право на данъчен кредит и ще се признава ли за разход? Според чл.285 от КТ работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, […]

С приетия закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ( ДВ, бр.98 от 12.11.2013г.) се изменя и допълва Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който влиза в сила от 01.12.2013г. Изменението и допълнението в ЗДДС е във връзка с приетата Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система […]

Що е то “КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС”?

С промените, предвидени в Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, от 2014 г. ще се въведе режим „Касова отчетност на ДДС за малки предприятия“. Въвеждането на режим „Касова отчетност на ДДС” в националното данъчно законодателство, според законодателя, има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данък върху добавената стойност към […]