От началото на 2014г. към доставките на стоки и услуги по глава 19а са включени зърнените и технически култури, посочени с техния осемцифрен код по КН в част втора на Приложение 2 към ЗДДС. При извършване на такива доставки ще се приложи принципът на обърнато данъчно задължение, т.е. получателят, който е лице, регистрирано по ЗДДС,  ще трябва да си самоначисли […]

  От 01.01.2014г. за физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които са регистрирани и по ЗДДС, отпада задължителното изискване да се облагат като ЕТ (по реда на чл.26 и чл.28 от ЗДДФЛ). Те вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска […]

Механизмът за обратно начисляване  е изключение от общия ред за облагане с данък върху добавената стойност. С измененията на Закона за данък  върху  добавената стойност (ЗДДС) механизмът се прилага от 01.01.2014г. и за доставки на нова категория стоки – зърнени и технически култури, посочени в част ІІ на Приложение № 2 от ЗДДС, когато получателят по доставката е регистрирано по […]

Касова отчетност на ДДС

Специалният режим  за касова отчетност на данък  върху  добавената стойност има за цел  да подпомогне регистрирани по Закона за данък  върху добавената стойност (ЗДДС) лица с облагаем оборот до 500 000 евро. Какво предимство дава касовата отчетност на ДДС? Същността на този специален режим се състои в това, че ДДС за доставка става изискуем  на датата на получаване на цялостно […]