С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), влезли в сила от 01.01.2013г. доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат. Доходите от лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо […]

От началото на 2013г. фирмите ще могат да подават отчетите и декларациите си на едно място. Така вместо да чакат пред различни институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят в НАП. В периода 01 януари – 31 март 2013г. фирмите, освен годишните си декларации за облагане с […]

Във връзка с приетите промени на ЗДДС и съгласно ДДС 11/29.11.2013г. на МФ и БНБ настъпват следните промени от 01.01.2013г.: 1.Променят се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. 2.Плащането на данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване- ДЗПО) ще става по […]

Служебна бележка 2012

Съгласно промените в  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от началото на 2012 г., работодателите имат задължение да издават служебна бележка на служителите си в случаите, когато няма да извършват годишно преизчисляване на данъка от доходите им по трудови правоотношения. При прекратяване на трудовото правоотношение, служебната бележка се издава в срок от един месец след последното […]