Услуги

Според закона на Мърфи, ако нещо може да се развали, се разваля. Добрата новина е, че можете да се предпазите. За това е важно да изберете подходящия партньор.

АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ – услугата е предназначена за клиенти с договор за абонаментно обслужване и включва пълния пакет от счетоводни услуги:

-изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия на фирмата;

-текущо осчетоводяване и завеждане на счетоводни регистри;

-изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите и сметки за изплатени суми;

-начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на данни в НАП;

-подготовка и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;

-ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност в  НАП;

-изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;

-извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;

-изготвяне на Годишна данъчна декларация;

-изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за  собствения капитал и Приложения, съгласно счетоводното законодателство;

-данъчна защита и консултации;

-обслужване на клиенти по системата Интрастат;

-ежемесечно информиране на управителя за основните показатели, отразяващи състоянието на фирмата;

-предоставяне по избор на допълнителна информация и др.

ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – пълно обслужване във връзка със започване/прекратяване на трудово-правни и гражданско-правни отношения, водене на досиета, заверка на осигурителен стаж в НОИ. Изготвяне на месечна разплащателна ведомост, платежни документи, декларации, свързани с предоставяне на информация за осигурени лица.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ - услугата е предназначена за физически и юридически лица, с които няма договор за абонаментно обслужване и включва обработка на предоставените документи за изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и данни за НСИ.

КОНСУЛТАЦИИ - от нашия екип ще получите компетентни отговори на всички въпроси, свързани със счетоводната отчетност, данъчните, трудово-правните и осигурителни норми. Ние съдействаме при изготвяне на счетоводната политика на фирмата. Помагаме за оформянето на всеки елемент от образа на един успешен бизнес.