1. Кой подава Декларации обр. № 6? Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица, лицата по чл.4, ал.9 от КСО (съпрузите на самоосигуряващите се лица, упрaжняващи свободна професия или земеделска дейност). 2. Кога се подава Декларация обр. № 6? Основно правило: Декларация обр. № 6 се подава едновременно с Декларация обр. № 1 в срока […]

Служебната бележка за изплатени суми (чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ), която платци на доходи издават на физически лица е променена.  НАП уведомява, че това се случва заради зачестили въпроси от клиенти за това дали на редове 1 и 4 от документа трябва да се вписва брутният размер на дохода или сумата след приспадане на нормативно признатите разходи. От формуляра преди промяната […]

  От 01.01.2014г. за физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които са регистрирани и по ЗДДС, отпада задължителното изискване да се облагат като ЕТ (по реда на чл.26 и чл.28 от ЗДДФЛ). Те вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска […]

  Публикувано е становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица. Наредбата е обнародвана в ДВ. бр. 110 от 21.12.2013 г. в сила от 01.01.2014 г. Подобни: SMS известяване при промяна в Търговския […]