Строителна фирма продава имот на свой клиент. Свързаните с придобиването данъци и такси се поемат изцяло от клиента. В този случай, как е редно да се оформи фактурата за продажбата?  По силата на чл.26, ал.2 и 3, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от […]

Вие питате, ние отговаряме #6

На търговец предстои задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС. Във връзка с това, необходимо ли е номерацията на фактурите да започне отново от № 0000000001? Според указание на НАП с изх. № 91-00-288/26.09.2008 г. относно изискванията към данъчните документи е посочено, че при регистрация по ЗДДС, номерацията на фактурите може да бъде започната от №0…01. Това тълкувание обаче няма потвърждение […]

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил от италианско физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС в своята държава. Българският купувач трябва ли да начисли  ДДС? Според текста на чл.13, ал.1 вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира […]

Наша служителка ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.16, ал.1 от Кодекса на труда. Детето е родено на 17.01.2010 г. Денят, в който е родено детето влиза ли в срока на отпуска? Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст изтича в деня, в който детето навършва 2 години. В конкретния случай, отпускът изтича на 17.01.2012 […]