Българско дружество сключва договор за продажба на стоки с румънска фирма. Купувачът (румънската фирма) предоставя валиден ДДС номер, издаден от тази държава членка. Стоките няма да пътуват до Румъния, а ще останат на наша територия. Какво е мястото на изпълнение на доставката и може ли да се третира като вътреобщностна? След като продадените стоки не се превозват извън територията на […]

Вие питате, ние отговаряме #9

Земеделски производител осигурява безплатна храна на работници по време на есенна кампания /Наредба 11/ 21.12.2005 – чл.2,ал.2 т. 4/. Храната е доставена от заведение за бързо хранене /издадена фактура за услугата/. Има ли право на данъчен кредит и ще се признава ли за разход? Според чл.285 от КТ работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната на работниците и служителите, […]

Вие питате, ние отговаряме #8

След регистрация по ЗДДС физическо лице регистрирано като земеделски производител е ДЗЛ, което формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО – ще прави ли авансови вноски /месечни или тримесечни/ след като няма нетни приходи от 300 000 лв. и ако прави на каква база /реална или прогнозна данъчна печалба/? Задължено ли е ДЗЛ да подава декларация по чл. 73 […]

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) по своята същност представлява налог върху потреблението. Той е косвен данък, включен в цената на стоките и услугите, при който данъчнaтa тежест се поема от крайния потребител. Регистрираните по Закона за ДДС (ЗДДС) лица се явяват посредници между държавата и платците на данъка при събирането и внасянето му в републиканския бюджет. Разбира се, регистрираните по […]