3 начина да привлечете клиенти

изображениеКак да привлечем клиенти? Това е въпросът, който си задава всеки, който се занимава с бизнес. Ето три проверени в практиката начина:

1.Нека вземем следния пример: Вие се занимавате с търговия, най-вероятно мислите как да продадете стоката си на купувача. А той изобщо не смята да ви угоди, като купи тази стока. Той не иска да му продават. Иска да купува.

Схващате ли къде е разликата – „всеки иска да ми пробута нещо, но аз не го искам. Аз искам да избера каквото ми трябва”. Не си мислете как да продадете стоката. Мислете какво иска купувачът. Дори не е задължи­телно да знаете точно какво иска да купи. Ако го мъчи проблем, за който знаете, подска­жете му средство или решение – и той ще купи стоката ви. Не защото е по-добра от другите, а защото Вие, продавайки тенджери, разговаряте с купувача за проблема му. Това е опростен пример, но заложеният в него принцип действа безотказно. „Няма бизнес, фирма или организация, казва Алън Акселрод, които да са по-добри от хората, които работят в тях, които изпълняват директивите на мениджмънта. Това е просто – толкова просто, че лесно може да се забрави. Често пъти мениджърите мислят за бизнеса само като за продуктите, които произвеждат. Мислите, че сте в бизнеса с обувки? Помислете отново. Вие сте в бизнеса с хора – в бизнеса с наемане, обучение и управление на хората, които правят обувки. Обувките са вторичен продукт от бизнеса с хората. Продуктът са хората.” Това в пълна степен се отнася и до клиентите

2. Другото ефикасно средство за въздействие върху хора­та е мотивирано от собствената им важност. Всеки човек в една или друга степен и по един или друг начин се стреми да защити, да подчертае и да повиши своята значимост. Ако ви е нужно да получите нещо от хората, необходимо е само да измислите как по този начин те ще повишат собствената си значимост. Това се нарича да отправите предизвикател­ство.

3. Вашата фирма в крайна смет­ка произвежда нещо за употреба от другите хора. Как да ги подтикнете да поискат да купуват именно тази продук­ция? Ако ви се струва, че ще купуват, само защото тя е ве­ликолепна, заблуждавате се. Главната грешка тук е, че сте съсредоточени върху самата продукция, а не върху потребностите на купувачите. Тясната му насоченост ще доведе до това, че ще произведете съвършен продукт, кой­то няма да е нужен никому. Много често се случва именно това.

Правилната позиция е да определите как­во искат хората, какво не им достига, от какво имат нужда, какво ги движи, какво ги интересува. Само начинание, насочено към задоволяване на теку­щото търсене, ще има гарантиран успех.

Нека сега се върнем към поставения вече въпрос: как да подтикнете хората да поискат да купуват вашата продукция? Отго­ворът е: никак. Да го направите, ще бъде ако не невъзмож­но, поне много трудно. Невероятни усилия се искат да им натрапите стоката си. По-добре си задайте въпроса: какво клиентът иска да купува. В него се съдържат всички отговори и само той ще ви гарантира ус­пех.

Коментари