Кога се подава декларация по чл.55?

Според ЗДДФЛ чл.55, ал.1 обект на деклариране от юридическите лица и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, са: 1. Дължимите окончателни данъци в полза на чуждестранни физически лица по реда на чл. 37 и чл.38 от ЗДДФЛ; 2. Окончателните данъци, дължими върху доходи на местни лица по реда на чл.38 от ЗДДФЛ, като доходи от: дивиденти и ликвидационни дялове, […]

Българско дружество сключва договор за продажба на стоки с румънска фирма. Купувачът (румънската фирма) предоставя валиден ДДС номер, издаден от тази държава членка. Стоките няма да пътуват до Румъния, а ще останат на наша територия. Какво е мястото на изпълнение на доставката и може ли да се третира като вътреобщностна? След като продадените стоки не се превозват извън територията на […]