Кога се издава касова бележка?

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на […]

С приетия закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ( ДВ, бр.98 от 12.11.2013г.) се изменя и допълва Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който влиза в сила от 01.12.2013г. Изменението и допълнението в ЗДДС е във връзка с приетата Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система […]

По-рано в пенсия от догодина

С изменение на КСО  от 1 януари 2014 година жените да се пенсионират на 60 години и 8 месеца, а мъжете – на 63 години и 8 месеца. Необходимият стаж е 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете (чл.68,ал.1 КСО). В случай че лицата нямат изискуемия се стаж, те ще придобиват право […]

Вие питате, ние отговаряме #8

След регистрация по ЗДДС физическо лице регистрирано като земеделски производител е ДЗЛ, което формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО – ще прави ли авансови вноски /месечни или тримесечни/ след като няма нетни приходи от 300 000 лв. и ако прави на каква база /реална или прогнозна данъчна печалба/? Задължено ли е ДЗЛ да подава декларация по чл. 73 […]