Човекът, за когото всички се грижат

Назначи се голяма комисия от важни лица — специалисти, учени, академици, икономисти, финансисти, инженери, архитекти, химици, ботаници, зоолози, лекари, хигиенисти, филолози, да се срещнат, да видят, да разучат, да разсъдят, да решат… Какво да решат? В първото заседание и те не можаха да решат какво трябва да решат. Задачата беше мъчна: как да се излезе от затрудненото стопанско положение и […]

При изменение на данъчната основа на доставката или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаляване на данъчната основа и при разваляне на доставката – кредитно известие. Известиетo се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на […]

Как се издава фактура?

Всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане, освен когато доставката се документира с протокол по чл. 117, ЗДДС. Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Фактурата се издава най-малко […]

  Строителна фирма продава имот на свой клиент. Свързаните с придобиването данъци и такси се поемат изцяло от клиента. В този случай, как е редно да се оформи фактурата за продажбата?  По силата на чл.26, ал.2 и 3, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от […]