Що е то “КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС”?

данъциС промените, предвидени в Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, от 2014 г. ще се въведе режим „Касова отчетност на ДДС за малки предприятия“. Въвеждането на режим „Касова отчетност на ДДС” в националното данъчно законодателство, според законодателя, има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данък върху добавената стойност към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си. Очаквани ползи от въвеждане на мярката са: да намалее междуфирмената задлъжнялост, да се подобри ликвидността на малките и средни предприятия, а също така да се намалят данъчните измами, при които се използват фиктивни доставчици и/или фиктивни сделки за неправомерно възстановяване на ДДС или за намаляване размера на дължимия данък за внасяне.

С Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране е въведена опция в ДДС директивата, съгласно която е предвидена възможност държавите-членки да могат да разрешат отчитането на ДДС по режим на касова отчетност, който позволява на доставчика да плати дължимия ДДС на компетентния орган при получаване на плащане за доставка и с който режим се установява неговото право на приспадане, когато той плаща за доставката. Режимът не е задължителен.

По отношение на определени категории лица държавите-членки могат да предвидят ДДС да е изискуем не по-късно от момента на получаването на плащането (чл. 66, буква б) на Директива 2006/112/ЕО). Едновременно с това е регламентирано, че при прилагане на този режим правото на приспадане за данъчно-задължените лица, който ще начисляват данък при получаването на плащането, се отлага до момента, в който ДДС върху доставените стоки или услуги е платен на доставчика (чл. 167а, първипараграф на Директива 2006/112/ЕО).

Дефиниран е и обхватът на данъчно задължените лица, за които, в рамките на тяхната територия, държавите-членки могат да предвидят да се възползват от този незадължителен режим (режим „касова отчетност на ДДС“).

Предвиденият максимален праг, до който държавите-членки могат да въведат такъв режим, е годишен оборот на данъчно задължените лица до 500 000 евро или тяхната равностойност в национална валута. Този праг може да бъде повишен до 2 000 000 евро или равностойността им в национална валута единствено, след консултиране с Комитета по ДДС. В обхвата на режима попадат данъчно задължени лица, които извършват доставки с място на изпълнение в страната.

Режим „ касова отчетност на ДДС” е въведен в националните законодателства на 20 държави-членки на Европейския съюз. Във всички държави-членки въвели режим „Касова отчетност на ДДС”, режимът не е задължителен, с изключение на Румъния и Австрия. Режим „Касова отчетност” е въведен от Великобритания, Естония, Словения и Швеция още преди промяната в Директива 2006/112/ЕО с Директива 2010/45/ЕС чрез общо искане на четирите държави за дерогация от чл.167а от ДДС Директивата. Всяка държава-членка е въвела национални изисквания при прилагането на режим „Касова отчетност на ДДС” по отношение на оборот, доставки за които не се прилага режима, изпълнение на определени критерии, документиране на доставките,плащания по доставките, процедура по ползване на режима и други.

Според готвените промени в българското законодателство режимът ще може да се прилага от лица, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност лице, с облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро за последните 12  месеца, не е идентифициран като рисков от органите по приходите на НАП и на лицето не е издаван ревизионен акт по реда на чл.177 от ЗДДС или чл.122 от ДОПК, лицето няма ликвидни и изискуеми публични задължения или при наличие на публични задължения, същите са обезпечени или за тях има издадено разрешение за отсрочване, разсрочване или неотложно плащане.

При прилагане на режим „Касова отчетност на ДДС“ плащанията по доставките ще се извършват само по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услугапо смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Всяко лице, отговорящо на условията ще има право да се регистрира за режим „Касова отчетност на ДДС”. Регистрацията ще се извършва чрез подаване на място в компетентната териториална дирекция на НАП на заявление за регистрация по образец от лицето или по електронен път.

Регистрацията за режима ще се прекратява по инициатива на регистрариното лице, когато е налице основание за дерегистрация и/или по инициатива на органа по приходите. Прекратяването на дерегистрацията за режим „Касова отчетност на ДДС” е процедрура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма да имаправо да ползва режима.

Режим „Касова отчетност на ДДС” ще се прилага по отношение на всички доставки на стоки или услуги, с изключение на: внос на стоки, вътреобщностно придобиване на стоки, вътреобщностна доставка на стоки, освободени доставки, доставка, по която данъкът е изискуем от получателя (режим обратно начисляване на ДДС), доставка, по отношение на която се прилага специален ред на облагане, доставки към данъчно незадължени лица, както и доставка, по която получател е свързано лице. Лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС” ще документира доставките си по общия ред на Закона за данък върху добавената стойност. За доставки в обхвата на режима, във фактурата, документираща доставката на стока или услуга, ще се включва на отделен ред текст „Касова отчетност на ДДС”. В случай, че във фактурата не е посочен текст „Касова отчетност на ДДС“, режимът по отношение на тази доставка няма да се прилага и данъка ще бъде изискуем съобразно общия ред на Закона за данък върху добавената стойност.

За лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС”, данъкът по доставки в обхвата на режима, ще бъде изискуем на датата на получаване на плащането по доставката (цялостно или частично плащане). При получаване на частично плащане по доставка в обхвата на режима, размерът на изискуемия данък ще се определя по следната формула:
ИДДС = ПС х ДС/(100+ДС)
където:
ИДДС е размер на изискуемия данък върху добавената стойност по доставката;
ПС е платената сума по доставката;
ДС е приложимата данъчна ставка.

Пример: Издадена фактура по доставка на стойност 240 лв., в това число ДДС 40 лв. Получено частично плащане по доставката в размер на 120 лв. Изискуемият данък по доставката е в размер на 20 лв. (120х20/(100+20).

Правото на приспадане на данъчен кредит за лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС” по получени от него стоки или услуги (по доставки в обхвата на режима), ще възникне след извършване на цялостно или частично плащане от негова страна на доставчика. При извършване на частично плащане към доставчика, лицето ще има право на приспадане на данъчен кредит в размер определен по следната формула:
ДК = ПС х ДС/(100+ДС),
където:
ДК е размер на данъка, който лицето може да приспадне като данъчен кредит;
ПС е платената сума по доставката;
ДС е приложимата данъчна ставка.

Пример: Издадена фактура на стойност 240 лв., в това число ДДС 40 лв.Извършено частично плащане по доставката в размер на 120 лв. Правото на приспадане на данъчен кредит по доставката е в размер на 20 лв. (120х20/(100+20).

Правото на приспадане на данъчен кредит за лице, чиито доставчик е лице регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС” по получени от него стоки или услуги (по доставки в обхвата на режима), ще възникне след извършване на цялостно или частично плащане от негова страна на доставчика, лице регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС”. При извършване на частично плащане към доставчика,лицето ще има право на приспадане на данъчен кредит в размер определен по следната формула:
ДК = ПС х ДС/(100+ДС),
където:
ДК е размер на данъка, който лицето може да приспадне като данъчен кредит;
ПС е платената сума по доставката;
ДС е приложимата данъчна ставка.

За всички останали доставки, по които доставчик не е лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС”, както и за доставки извън обхвата на режима, лицето ще има право на приспадане на данъчен кредит по общия ред на Закона за данък върху добавената стойност.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМ „СТАНДАРТНА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС“ И РЕЖИМ „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС“ илюстрирани с примери

Стандартна отчетностПример 1Пример 2Пример 3

ДОСТАВЧИК    —–фактура——->   МОЯТА ФИРМА    —–фактура——->    КЛИЕНТ

 рег. по ЗДДС                                                  рег. по ЗДДС                                                 рег. по ЗДДС
 
  • Право на приспадане на ДК по издадена фактура
  • Изискуемост на ДДС по издадена фактура

      ДОСТАВЧИК    —–фактура——->   МОЯТА ФИРМА    —–фактура——->    КЛИЕНТ

“касова отчетност”                                  ” стандартна отчетност”                          ” стандартна отчетност”

      рег. по ЗДДС                                                  рег. по ЗДДС                                                 рег. по ЗДДС
 
  • Право на приспадане на ДК след плащане по издадената фактура
  • Изискуемост на ДДС по издадена фактура

ДОСТАВЧИК    —–фактура——->   МОЯТА ФИРМА    —–фактура——->    КЛИЕНТ

“стандартна отчетност”                        ” касова отчетност”                                ” стандартна отчетност”

      рег. по ЗДДС                                            рег. по ЗДДС                                                 рег. по ЗДДС
 
  • Право на приспадане на ДК след плащане по издадената фактура
  • Изискуемост на ДДС  след получаване на плащане по издадена фактура

ДОСТАВЧИК    —–фактура——->   МОЯТА ФИРМА    —–фактура——->    КЛИЕНТ

“стандартна отчетност”                   ” стандартна отчетност”                                ” касова отчетност”

 рег. по ЗДДС                                                  рег. по ЗДДС                                                 рег. по ЗДДС
 
  • Право на приспадане на ДК по издадената фактура
  • Изискуемост на ДДС по издадена фактура

 

 
 

Коментари