Облагане на доход от FOREX търговия

Международният валутен пазар, наричан накратко FOREX или FX, представлява глобална система за търговия с различни валути. На FOREX пазара валутите се обменят една срещу друга. Основното и най-важно нещо при този вид търговия е обменният курс на двете валути. Освен това на този пазар може да се осъществи и търговията с акции и индекси. На международните финансови пазари могат да се осъществяват различни сделки с валута, като спот и форуърдна търговия с валута, търговия с акции, опции върху валута, фючърси на валути, ценни книжа и други. С оглед на това, ще ви представим нормите от данъчния закон, относими към облагането на доходи от прехвърляне на права и имущество на физически лица.

Съгласно чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина./чл.6 ЗДДФЛ/. В чл.13, ал.1, т.2, б.”в” от ЗДДФЛ, като изключение по отношение на необлагаемите доходи от продажба или замяна на движимо имущество, са посочени доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута, които за целите на ЗДДФЛ са облагаеми доходи. Съответно, съгласно чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови  активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба по ал. 3 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател./чл.33 ал.4. Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари – чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ. Средно претеглена цена по смисъла на ЗДДФЛ е определена в пар.1 т.47 от ПЗР на същия закон. Цената на придобиване по ал.1, 2 и 4 на чл.33 от ЗДДФЛ е регламентирана в ал.6 от същия член. Реализираният облагаем доход следва да се изчисли по горепосочения начин. Получената положителната разлика подлежи на облагане с 10% данък /чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ/.

Съгласно разпоредбите на чл.11 от закона дохода се счита за придобит в деня на плащането при плащане в брой, при заверяване на сметката на получателя на дохода или получаването на чека-при безналично плащане или получаването на престацията – за непаричен доход. Съгласно ал.2 от същата разпоредба е предвидено изключение, като специално за дохода от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл.33, ал.3, се смята за придобит към датата на прехвърлянето.

С оглед горните правила за получаване на дохода, полученият такъв през 2012г. ще следва да декларирате с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ до 30.04.2013г. /чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ/. Дължимият данък се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. /30.04.2013г./. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация./чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ/. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срока по ал. 1 по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не са приложили ал. 2./чл.53 ал.3 от ЗДДФЛ/. Към ГДД не следва да прилагате документи за получените доходи, но такива следва да притежавате и съхранявате с оглед последващ контрол по отношение на данъчното облагане. Документите за реализирани доходи могат да са различни по вид, с оглед спецификата на изплащане и вида на дохода. Най –често издаваните документи от платеца на дохода са:

-служебна бележка, сметка за изплатена сума, удостоверение, разписка, протокол, ордер и др., в които се документира получената сума и основание, задължително се индивидуализират платеца и получателя.

-банкови документи- извлечение от сметки за постъпили суми, платежни нареждания и др.

-договори, споразумения за осъществяване на дейност и заплащане и др.

Обръщаме внимание, относно реализиране на доход от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на пар.1 т.11 от ПЗР на ЗДДФЛ за целите на чл.13, ал.1 т.3 от ЗДДФЛ разпореждане с финансови инструменти са сделките:

а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При условие, че валутна борса FOREX отговаря на условията за регулиран пазар и се реализира доход от сделки с финансови инструменти съгласно даденото определение, дохода от същите е необлагаем. Съгласно чл.52 ал.1 т.2 от ЗДДФЛ необлагаемият доход не подлежи на деклариране в ГДД.