Упълномощаване

Пълномощното овластява пълномощника да извърши посочените в документа правни действия. Страните в пълномощното следва да са навършили 18 години и да са дееспособни лица.

За да е валидно пълномощното, не е необходимо то да е подписано и от упълномощеното лице, защото упълномощаването е едностранен акт на представлявания и за пълномощника възниква представителна власт, която той може да упражнява или не. Добре е пълномощното да е в писмена форма с нотариално заверени подписи (допуска се и устни, и писмени без заверка). В нотариално завереното пълномощно следва да се посочат поне трите имена и единният граждански номер на страните, както и данните от документа за самоличност.

Образец на пълномощно за фирма

Когато се заверява подпис върху пълномощно на възрастен или болен човек, нотариусът е длъжен да се срещне с него и да се увери, че той разбира смисъла и значението на документа, който подписва.

Пълномощното се прекратява автоматично със смъртта на едната от страните по него. Българското право не позволява пълномощното да важи след смъртта на упълномощителя, дори ако той изрично е поискал това. Това се отнася и за случаите, когато упълномощителят или пълномощника (упълномощеният) бъдат поставени под пълно запрещение.

При извършване на действия упълномощеният трябва да даде отчет за това.

Упълномощителят може да оттегли пълномощното с едностранно волеизявление (нотариално уведомление) по всяко време и по своя преценка.

Упълномощителят не може да бъде отговорен пред трето лице за действия, извършени от пълномощника след оттегляне на пълномощното, ако то е извършено по този ред. Действията, извършени след оттеглянето на пълномощното, ще ангажират личната отговорност на упълномощения, ако той и този, с когото договаря, се споразумеят във вреда на представлявания. За него договорът няма да произведе действия. За това при сделки и договаряния с пълномощник е желателно той да бъде поканен да декларира писмено, че пълномощното не е оттеглено или прекратено.

Образец на пълномощно за фирма

“Законът не разбира от шега.”

финска поговорка

Коментари