Указание на министъра на финансите за практическото прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставките на зърно и технически култури с място на изпълнение на територията на страната Изтегли

Данъци

В указанието се уреждат обхватът на механизма и изключенията от него, както и данъчното събитие, изискуемостта, начисляването на данъка и правото на данъчен кредит в рамките на механизма. Указва се и документирането и отчитането на доставките на зърно и технически култури, попадащи в механизма на обратно начисляване на ДДС, неприложимостта на специалния режим за касова отчетност към тях и участието им при формиране на облагаемия оборот по Закона за ДДС. Уточнени са също и преходни правила.

Коментари