От 2000 до 7000 лв. санкция може да отнесе юридическо лице, което незаконно продава хранителни добавки в Интернет, това гласят промените в закона за храните, по които до 4 февруари ще се приемат предложения от държавната администрация. Солени глоби от 5 000 лева очакват и физическите лица, извършващи незаконна интернет търговия.

Солени глоби за нелегални продажби

Агенцията по храните  е предложила измененията с цел налагане на контрол върху онлайн търговията с непроверени храни и хранителни добавки, застрашаващи здравето на потребителите. Проектът предвижда производителите и търговците на храни да гарантират качеството и безопасността на продуктите с доказателства от лабораторни изпитвания на проби. С проекта се определят изискванията при транспортирането на храни и регистрацията на транспортните средства за превозване на храни. В отделна глава на законопроекта се уреждат условията за извършване на търговия по Интернет.

Тук публикуваме извадка от Закона за изменение и допълнение на Закона за храните, касаеща онлайн търговията с храни

“§ 23. Създава се Глава четвърта „б”:
„Глава четвърта „б”. Търговия с храни по интернет
Чл. 23к. Търговия с храни по интернет може да се извършва само от обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на този закон.
Чл. 23л. За извършване на търговия с храни по интернет търговецът трябва да разполага с интернет страница, на която е публикувана следната информация:
1. наименование на търговеца;
2. седалище и адрес на управление;
3. адрес на обекта за търговия с храни;
4. номер и дата на удостоверението за регистрация на обекта;
5. описание на видовете храни, посочени в удостоверението по т.4;
6. цена на храните и транспортните разходи.
Чл. 23м. (1) При започване на търговия с храни по интернет, търговецът предоставя на директора на ОДБХ по местонахождение на обекта писмена информация, която съдържа:
1. данните по чл. 23л;
2. наименованието на интернет страницата;
3. номера на транспортното средство или средства, с които ще се извършва доставянето на заявените по интернет храни.
(2) Транспортните средства по ал. 1, т.3 трябва да са регистрирани по реда на чл. 17в.
Чл. 23н. (1) В 3-дневен срок от постъпването на информацията по чл. 23м, ал. 1, директорът на съответната ОДБХ вписва в списък търговеца на храни по интернет.
(2) Списъкът съдържа данните по чл. 23л, т.1 и т. 2 и се публикува на интернет страницата на БАБХ.
Чл. 23о. Търговецът е длъжен да осигури спазването на всички изисквания за качество и безопасност на доставяните храни.
Чл. 23п. Между търговеца и потребителя се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.”

Коментари