Служебна бележка 2012

Съгласно промените в  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от началото на 2012 г., работодателите имат задължение да издават служебна бележка на служителите си в случаите, когато няма да извършват годишно преизчисляване на данъка от доходите им по трудови правоотношения. При прекратяване на трудовото правоотношение, служебната бележка се издава в срок от един месец след последното изплащане на заплатата, но не по-късно от 31 декември на данъчната година. Служебна бележка се издава и в случаите, когато служителите имат повече от един работодател. Утвърдени са два нови образеца на служебни бележки за изплатените доходи за 2012 година. От тази година е въведена и парична санкция за работодатели, които откажат издаването на служебна бележка, в размер до 250 лева, а при повторно нарушение- до 500 лв. С промените на ЗДДФЛ се предвижда, декларация за облагане на доходите през 2012 г. да не подават тези лица, които са имали доходи само от трудови правоотношения и нямат данък за довнасяне или възстановяване и в същото време няма да ползват данъчни облекчения, като това ще се прилага и по отношение на доходите за 2011г.

Коментари