1. Кой подава Декларации обр. № 6? Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица, лицата по чл.4, ал.9 от КСО (съпрузите на самоосигуряващите се лица, упрaжняващи свободна професия или земеделска дейност).

2. Кога се подава Декларация обр. № 6? Основно правило:

 • Декларация обр. № 6 се подава едновременно с Декларация обр. № 1 в срока за плащане на осигурителните вноски – до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. В Декларация обр. № 6 с код за вид плащане „5” се отразяват осигурителните вноски върху изплатените, начислените, неизплатените или неначислените възнаграждения.
 • В Декларация обр. № 6 с код за вид плащане „6” се отразяват осигурителните вноски върху изплатените след 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят допълнителни възнаграждения. Срокът за деклариране и внасяне на осигурителните вноски до 25-то число на месеца, следващ този, за който са изплатени допълнителни възнаграждения.
 • В Декларация обр. № 6 с код за вид плащане „8” се отразява дължимия данък върху доходите от трудови правоотношения.

От основното правило е въведено едно основно изключение, което се отнася до сроковете за деклариране на данъка върху доходите от трудови правоотношение с Декларация обр.№ 6.

Декларация обр.№ 6  за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ се подава в срок от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или са направени частични плащания в случаите на чл.42, ал.6.

Декларация обр.№ 6  за данъка по чл.49, ал.6от ЗДДФЛ (годишен данък за доходи от трудови правоотношения) се подава в срок до 25-ти февруари на следващата година.

Данъкът върху доходите от трудови правоотношения не може да се декларира преди първо число на месеца, следващ този, в който е удържан.

В т.9 „Месец и година” се попълва месецът и годината, през който данъкът е удържан, а не както до сега – месецът за който се отнасят данните.

В т.18 „Дата на изплащане/начисляване” при декларирането на данъка се вписва датата на последния ден от месеца посочен в т.9

Основни варианти за подаване на Декларации обр.№ 1 и обр.№ 6

Възнагражденията се изплащат в месеца, за който се отнасят

В този случай Декларация обр.№ 1 и обр.№ 6 се подават в срок до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. Декларация обр.№ 6 трябва да съдържа две колони, едната с код за вид плащане „5”, в която да се декларират дължимите осигурителни вноски и втора колона с код за вид плащане „8”, в която да се декларира данъкът от трудовите възнаграждения.

Възнагражденията се изплащат в месеца,следващ този, за който се отнасят

В този случай Декларация обр.№1 и обр.№6 се подават в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. С Декларация обр.№ 6 с код за вид плащане „5” трябва да се декларират само дължимите осигурителни вноски. Данъкът следва да се декларира с Декларация обр.№ 6  с код за вид плащане „8” в срок от от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан (например, ако януарските заплати се изплатят на 10 февруари, срокът за деклариране на данъка е от 1 до 25 март).

-за осигурителните вноски

-за данъка от 1 до 25.03

Възнагражденията не се изплащат в месеца,следващ този, за който се отнасят

В този случай Декларация обр.№ 1 и обр.№ 6 се подават в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. С Декларация обр.№ 6 с код за вид плащане „5” трябва да се декларират само дължимите осигурителни вноски.

Изплащане на допълнителни възнаграждения

В този случай сроковете за деклариране и внасяне на осигурителните вноски и данъкa съвпадaт – до 25-то число на месеца, следващ този, за който са изплатени допълнителни възнаграждения, поради което двете задължения могат да се отразят в една Декларация обр.№ 6 с три колони. Например, ако предприятие изплаща допълнително възнаграждение за януари и февруари 2014г. на 10 март 2014г., Декларация обр. № 1 и обр. № 6 за дължимите осигурителни вноски върху допълнителните възнаграждения  трябва да се подадат до 25.04.2014г. Декларация обр.№ 6 за удържания данък по тези възнаграждения – от 1 до 25.04.2014г.

Деклариране на осигурителни вноски, дължими на основание чл.9, ал.3 от КСО. Това са вноските, които се внасят при незаконно уволнение, незаконно недопускане до работа, при неспазване предписанията за трудоустрояване и при оставане без работа поради съкращение. Срокът за деклариране е обвързан със срока за внасяне на осигуровките.

 • С Декларация обр. № 6, код за вид плащане „4” се декларират осигурителните вноски върху изплатените възнаграждения по граждански договор. Правилото за едновременно подаване и равенство между данните в Декларация обр. № 1 и задълженията в Декларация обр. № 6 се прилага в пълна степен и за осигурителните вноски по граждански договори. Декларациите се подават за всеки месец, през който е упражнявана дейност по договора. Срокът за деклариране и внасяне на осигурителните вноски е до 25-то число на месеца, следващ този на изплащането на възнаграждението, независимо от периода, през който е полаган трудът.

Обръщаме внимание, че данъкът върху доходите от граждански договори не се декларира в Декларация обр. № 6, а в Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.

Например, ако предприятие има сключен граждански договор за срок от два месеца – януари и февруари на 2014 г., и възнаграждението по него е изплатено на 10.03.2014г., осигурителните вноски трябва да се внесат до 25.04.14г. и до същата дата да се подаде Декларация обр.№ 6.

3. Как се коригира Декларация обр. № 6? Общият принцип е запазен – при намаляване размера на декларираното задължение се подава Декларация с код за корекция ”К”. В този случай, в точки от 10 до 17 се попълват размерът на коригираното задължение, както и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. При намаляване размера на декларирани осигурителни задължения, Декларация обр. № 6 може да се коригира свободно по електронен път до изтичане на срока за нейното подаването и допълнително до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации обр.№6 се коригират след разрешение на НАП. Когато коригираното задължение води до промяна на данните, които се попълват в Декларация обр.№1, се подават и съответните декларации обр. №1.

Например, при подадена Декларация обр. № 6 за осигурителни вноски по трудови възнаграждения за м.01.2014г. на 25.02.2014г., същата може да се коригира без разрешение от НАП до 31.03.2014г.

Декларация обр. № 6, подадена от самоосигуряващо се лице, лицата  по чл.4, ал.9 от КСО и от работодателите за дължимия данък по чл.42 и чл.49, ал.5 от ЗДДФЛ може да се коригира до изтичане на срока за нейното подаване. След този срок задълженията за осигурителни вноски се коригират от НАП.

 

2 коментара

 1. Ани Николова казва:

  Здравейте, давате грешна информация, а много хора четат сайта ви. Току що ми върнаха корекция на декларация образец 6, отнасяща се за месец 01.2014 година. Подадена през месец 02.2014 г., пуснах корекция на 28.03.2013 година и в отказа основанието е, че крайният срок за корекция е 28.02.2014 година, а не както вие давате в примера 31.03.2014 година без разрешение от НАП.

  • balansbg казва:

   Благодарим за коментара Ви, но не можем да се съгласим с него, защото съгласно “НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА” – чл.6а, ал.9 Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите и
   чл.6а, ал.11 Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.
   От нормативния текст е видно, че срокът за подаване на декларация обр.№ 6 подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията, а подадената от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й, тоест ако сте подали коригираща декларация за намаляване размера на декларирани осигурителни задължения не би било редно да се отхвърли, но ако сте се опитали да подадете такава, отнасяща се до промяна в размера на дължимия данък, тогава е нормално да бъде отхвърлена коригиращата декларация.
   Радваме се, че толкова хора четат нашите материали и Ви благодарим за коментарите, които ни помагат да обогатяваме и разширяваме темите в нашия сайт.

Коментари