С промените в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица от новата 2014г. се налагат нови изисквания при попълване и подаване на едноименните Декларации обр. № 1 и обр. № 6.

Изискване за равенство – въвеждане се ново задължение за осигурителите при подаване на Декларация обр. № 1 ”Данни за осигуреното лице” и Декларация обр. № 6 ”Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”. Това е задължението тези декларации да се подават едновременно, като изчислените суми за дължими осигурителни вноски в Декларация обр. № 1 за всяко лице поотделно се обвържат с тези, които са вписани в Декларация обр. № 6 общо за осигурените лица. С измененията на наредбата е пояснен и начинът, по който трябва да става изчисляването на осигурителните вноски и закръгляването на сумите. Това изискване няма да се прилага при подаване на ежемесечни данни от самоосигуряващо се лице.

Кой има задължение да подава Декларация обр. № 1?

Подава се ежемесечно от работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигурявашите се лица, лицата по чл.4, ал.9 от КСО (съпрузите на самоосигуряващите се лица, упръжняващи свободна професия или земеделска дейност) или упълномощени от тях лица.

Кога се подава Декларация обр. № 1?

От работодатели, осигурители и техните клонове и поделения, за всеки календарен месец – задължение за подаване възниква във всички случаи, в които възниква задължение за осигуряване, независимо дали възнагражденията са изплатени, начислени, неизплатени или неначислени. Срокът е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който те се отнасят. Ако след този срок се начислят или изплатят възнагражденията за същия месец, отново се подава декларация до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението. Втората декларация коригира вече подадената декларация за съответния месец.

- до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се подават данните, а при наличие на начислено или изплатено възнаграждение след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението.

Трудовите възнаграждения за м. януари 2014г. в дружество са изплатени на 31.01.2014. Декларация обр. № 1 трябва да се подаде най-късно до 25.02.2014г.

Трудовите възнаграждения за м. януари 2014г. в дружество към 25.02.2014г. не са начислени. Същите се изплащат  на 26.02.2014. Декларация обр. № 1 за всяко осигурено лице трябва да се подаде най-късно до 25.02.2014г., като доходът, който се вписва, е най-малко минималният осигурителен доход за длъжността. В срок до 28.02.2014г. трябва да се подаде коригираща декларация обр.№1 за пълния размер на изплатените заплати за м.януари 2014г.

- до 25-то число на месеца следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. В сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл.7, ал.12, т.1, 2 и 5 от КСО за лицата, за които осигурителен стаж се зачита за времето по чл.9, ал.3, т.1, 2 и 5 КСО или с други думи до 25-то число на месеца, следващ месеца съответно на влизане в сила на акта за незаконно уволнение или въстановяване на работа, за който се полага обезщетение на трудоустроеното лице, на което не е предоставена подходяша работа или през който е изплатено обезщетение за оставане без работа.

През м.април 2014г. в дружество са изплатени суми за допълнително възнаграждение за постигнати резултати за месеците януари- март. До 25 май 2014г. трябва да се подадът коригиращи Декларация обр.№1 за всеки минал месец, като в декларацията се посочва цалата сума – трудово възнаграждение плюс допълнително възнаграждение.

От самоосигуряващите се лица –до 25-то число на месеца, за който се отнасят данните.

От осигурители за лицата работещи без трудови правоотношения – до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на  възнаграждението.

Когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се подават данните от работодатели, осигурители и техните клонове и поделени, това става само след издадени задължителни предписания от органите на НОИ.  

Обръщаме внимание, че от 01.01.2014г. от осигурителния доход посочен в съответните точки на декларация обр.№1 и в зависимост от размера на осигурителните вноски за всяко осигурено лице, се извършва изчислението на дължимите суми за осигуровки, които се сумират и вписват като сбор в Декларация обр. № 6.

Как се коригира Декларация обр.№1?

В Наредбата е съдаден нов чл.6а, който изяснява начина на коригиране на подадени вече декларации. Уточнено е, че не се коригират данните за месец и година, код на задълженото лице, ЕГН/ЛНЧ, код за вид осигурен, дата на раждане, пол, когато е попълнен ЛНЧ или служебен номер. Когато е допусната грешка в тези данни се подава заличаваща декларация и се подава нова редовна декларация с коректни данни.

Декларации не се подават за коригиране и заличаванеслед 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок това става само след разрешение на НАП или НОИ.

Когато се коригира декларирано задължение за осигурителни вноски в Декларация обр. № 1, за да се запази условието за равенство, трябва да извърши и съответната промяна в Декларация обр. № 6.

Кога е допустимо Декларации обр. №1 и Декларация обр. №6 да не се подават едновременно?

- когато се подават данни за авансово внесени осигуритекни вноски от самоосигуряващите се лица (СОЛ подават текущо през годината Декларация обр. № 1 и еднократно до 30 април на следващата година Декларация обр. № 6);- при корекции на Декларации обр.№1, когато същите не водят до промяна в размер на осигурителните задължения (например когато се коригират броя на дните в осигряване, но осигурителният доход и размерът на вноските не се променят).

Коментари