изображениеДанъкът върху добавената стойност (ДДС) по своята същност представлява налог върху потреблението. Той е косвен данък, включен в цената на стоките и услугите, при който данъчнaтa тежест се поема от крайния потребител. Регистрираните по Закона за ДДС (ЗДДС) лица се явяват посредници между държавата и платците на данъка при събирането и внасянето му в републиканския бюджет. Разбира се, регистрираните по ЗДДС лица могат да бъдат и платци на данъка при доставките, за които нямат право на данъчен кредит. На облагане подлежи добавената стойност, откъдето идва и наименованието на налога.

Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по ЗДДС, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С вписването в регистъра лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “BG”.

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12. На регистрация подлежи и всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

Задължителна регистрация

Според чл. 96. ал.1, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона.

Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето (чл. 96. ал.2):

          облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

          доставки на финансови услуги по чл. 46;

          доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови услуги по чл. 46 и застрахователни услуги по чл. 47, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.

В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие при ВОД. Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.

Правилото на чл. 96. ал.1 не се прилага за лица, за които са налице едновременно следните условия:

1.извършват услуги по електронен път с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на страната;

2.не са установени на територията на Европейския съюз;

3.регистрирани за целите на ДДС за дейността си по т. 1 в друга държава членка.

Независимо от облагаемия оборот по чл. 96 на регистрация по този закон подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка. За лицата възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие. Правилото не се прилага, когато получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице (чл. 97 от закона).

На регистрация по този закон подлежи и всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, както и лице, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. За лицата възниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък (чл. 97а ЗДДС). Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки възниква по чл. 98 от ЗДДС. Това са лицата, които извършват доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20 при условията на дистанционна продажба по чл. 14.

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване има всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Нормата се прилага, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лв. За лицата възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши посочения праг. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли, подлежи на облагане с данък. Стойността от 20 000 лв. е общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени.

Лице, което е регистрирано на това основание и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97 и 98 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор (чл. 99 от закона).

ЗДДС регламентира специален ред за регистрация по инициатива на приходната администрация. Когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице. В акта се посочват основанието и датата, на която е възникнало задължението за регистрация. За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за извършените от него облагаеми доставки и облагаеми вътреобщностни придобивания и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя:

• за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до датата, на която е регистрирано от органа по приходите;

• за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация.

Задълженията се определят с ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 102 ЗДДС).

Регистрация по избор

Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон (чл. 100). Това не може да направи лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл. 176, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация.

Процедурата по регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление по образец (чл.101,ал.1). Към заявлението се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона чл.74-76. Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. След приключване на проверката приходната администрация издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

За дата на регистрация (задължителна и по избор) се смята датата на връчването на акта за регистрация. Към същата дата лицето изготвя регистрационен опис по образец за активите по смисъла на Закона за счетоводството и за услугите, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 или 76, и го подава не по-късно от 45 дни от датата на регистрация.

Коментари