изображение

От началото на 2014г. към доставките на стоки и услуги по глава 19а са включени зърнените и технически култури, посочени с техния осемцифрен код по КН в част втора на Приложение 2 към ЗДДС. При извършване на такива доставки ще се приложи принципът на обърнато данъчно задължение, т.е. получателят, който е лице, регистрирано по ЗДДС,  ще трябва да си самоначисли ДДС с протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС. С промените в ППЗДДС е въведен ред, по който доставките на тези стоки и услуги да намерят отражение в справката-декларация и дневниците по ЗДДС.

  1. При доставчика – издадените фактури за доставки на стоки по Приложение №2, част втора, трябва да се отразяват от доставчиците – регистрирани лица, в дневника за продажбите, присъщ на всички облагаеми доставки с данъчна ставка 20%. Това означава данъчната основа да намери отражение в колони 9 и 11 на дневника за продажбите. Тъй като данък няма да се начисли от доставчика по доставките на зърно, когато получателят е регистрирано по ЗДДС лице, в колони 10 и 12 няма да се посочи размер на данъка. Така данъчната основа на такива доставки ще намери отражение в клетки 01 и 11 на справката-декларация за ДДС, без да се вписва данъкът в клетки 20 и 21 на декларацията, подавана от доставчика. От началото на 2014г. с промените в ППЗДДС се въвежда нова колона 8а и в двата дневника (и за покупки и за продажби), която ще се попълва с код 02 за доставките на зърнени и технически култури.
  2. При получателя, регистриран по ЗДДС:
  • издадените фактури от доставчици, данъчно задължени лица, за доставки на стоки по Приложение №2, част втора се включват в дневника за покупки в колони от 1 до 8а, но те няма да имат отражение в справката-декларация. От началото на 2014г. с промените в ППЗДДС се въвежда нова колона 8а и в двата дневника (и за покупки и за продажби), която ще се попълва с код 02 за доставките на зърнени и технически култури.
  • отразяване на издадените протоколи по чл.117, ал.2 и чл.163, ал.1, т.2 ЗДДС  в дневника за продажбите – данъчната основа се посочва в колони 9 и 14, а размерът на начисления данък – в колони 10 и 15. Тези стойности намират отражение в справката-декларация съответно в клетки 12 и 22, както и в клетки 01 и 20.
  • отразяване на издадените протоколи по чл.117, ал.2 и чл.163, ал.1, т.2 ЗДДС  в дневника за покупките – данъчната основа се вписва в колони 9, 10 или 12, в зависимост от това дали възниква право на пълен или частичен данъчен кредит, или това право изобщо не е налице за получателя. ако правото на данъчен кредит може да бъде упражнено, стойността на данъка се посочва в колони 11 и 13 на дневника, в зависимост от това дали е пълен или частичен размер. Данъчната основа намира отражение в справката-декларация в клетки 30, 31 или 32, а данъкът – в клетки 30, 41, 42.

Коментари