Осигурителни прагове за 2014 г. и още…

изображение

В бр. 103 от 10.12.2013 г. на Държавен вестник е обнародван Законът за бюджета на ДОО за 2014г. Определят се размерите на месечния осигурителен доход за 2014 г., както следва:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение № 1 Изтегли;

2. размерът на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица няма промяна, определя се съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:

  • до 5400 лв. – 420 лв.;
  • от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
  • от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
  • над 7500 лв. – 550 лв;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители си остава 240 лв.;

4. променя се максималния месечен размер на осигурителния доход, който от догодина става 2400 лв.

Запазва се правилото, че минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.

В чл. 9. на ЗБДОО минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г. е от 1 януари до 30 юни – 150 лв., от 1 юли до 31 декември – 154,50 лв.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазва и през 2014 г. – 7,20 лв., а паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г. става 340 лв.

В приложение № 2 Изтегли е определен размерът на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2014 г. За 2014 г. отново няма да да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

В Преходните и заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2013 г. се правят изменения и допълнения в КСО. Вписан е текст, въвеждащ осъвремянването на пенсиите: „чл.100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.“ В § 6б. е визирано „ През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.“

Коментари