изображение

С приетия закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ( ДВ, бр.98 от 12.11.2013г.) се изменя и допълва Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който влиза в сила от 01.12.2013г.

Механизмът за обратно начисляване на ДДС ще стартира от 1 януари 2014 г. Промяната на датата от 1 декември 2013 г. на 1 януари 2014 г. бе приета със Законопроекта на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

29 Ноември 2013г. Новина от сайта на НАП: Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година. Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г. Доставчиците и получателите на доставки на зърно и технически култури ще продължат да отчитат сделките си по същия начин, както са го правили и досега до края на 2013 г., допълват от НАП. Допълнителна информация за промените заинтересованите могат да получат на информационния телефон на НАП 0700 18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg . Обратното начисляване на ДДС е изключение от общия принцип на данъка върху добавената стойност, при който данъкът се начислява не от доставчика, а от получателя. Новият механизъм на обратно начисляване ще се отнася до зърнените и технически култури в непреработен вид, посочени в част втора на Приложение № 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Режимът ще се прилага, когато получател на зърно или технически култури е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчик може да бъде както регистрирана, така и нерегистрирана по ЗДДС фирма или физическо лице. Начисляването на данъка в този случай ще се извършва от получателите по доставките с издаването на протокол. Протоколът може да е общ за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период, когато доставчиците са физически лица, които не са данъчно задължени. Фактурите за доставки с обратно начисляване трябва да съдържат като основание „обратно начисляване чл.163а, ал.2 от ЗДДС“, допълват от НАП. Обратно начисляване няма да се прилага при вътрешнообщностни доставки и придобивания (доставки от и към български лица с контрагенти от държави-членки на Европейския съюз), в случаите на тристранни операции, внос и при облагаеми с нулева ставка доставки на стоки извън територията на Европейския съюз. Източник: nap.bg

Изменението и допълнението в ЗДДС е във връзка с приетата Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължителното и временно прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на определени видове стоки и услуги, при които съществува риск от измами. С Директивата е предоставена възможност на държавите-членки да прилагат този механизъм до края на 2018 година. И в българския закон за ДДС е залегнало, че механизмът ще се прилага до 31 декември 2018г.

Какво представлява механизмът за обратно начисляване?

Той е изключение от общия ред за облагане с ДДС. С измененията в ЗДДС механизмът ще се прилага и за нова категория стоки – зърнени и технически култури, съгласно приложение 2 , част втора от цитирания закон. Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 Изтегли, възниква съгласно общите правила по този закон, а данъкът за доставките е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на: протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по чл. 117, ал. 3 – когато доставчикът е данъчно задължено лице или с общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период – когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени, като протоколът се издава на последния ден на съответния данъчен период. Той задължително трябва да съдържа:

1. номер и дата;

2. наименование и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на лицето, което го издава;

3. данъчен период;

4. описание на стоките и услугите;

5. обща сума на покупните цени на стоките и услугите по т. 4 за данъчния период;

6. начислен данък за периода.

Когато доставчикът е данъчно задължено лице, доставките на стоки и услуги, посочени в приложение №2, се документират с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък се посочва “чл. 163а, ал. 2″.

С допълнението на чл. 92 ал. 3 се предвижда възстановяване на ДДС по чл.88 ал.3 в 30-дневен срок за лицата – земеделски производители, които са извършвали за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от тях стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.“

Законодателят е предвидил ограничение на обхвата в чл. 163г – „Разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение № 2 са налице условията по чл. 7, 13, 15, 16 и 28.“

При заварено положение – когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане, а  доставчикът – да анулира авансовото плащане фактура и издаде нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.

 

Как ще се декларира?

На страницата на Министерство на финансите е публикуван проект за изменение на Правилника за прилагане на ЗДДС. С предложените изменения и допълнения се регламентира документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизмът за обратно начисляване. Предлагат се  промени в отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупки и дневник за продажби, както и в Приложение 12 към правилника относно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител, с които регистрираните лица предоставят информацията относно всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които издават съгласно изискванията на закона и/или правилника.

Предвижда се доставките на стоки и/или услуги, описани в приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, да се посочват в нова колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС” на отчетните регистри по чл. 124 от закона с:

а) код „01” за доставки на стоки и/или услуги по част І на Приложение № 2 от закона;

б) код „02” за доставки на стоки по част ІІ на Приложение № 2 от закона.

Изрично е визирано задължението регистрираните лица  да посочват в издадените от тях фактури и известията към тях като основание за неначисляване на данъка „обратно начисляване чл.163а, ал. 2 от ЗДДС”. Доставчикът няма да попълва издадените фактурите и известията към тях в  колони 10 и 12 на дневника за продажби, когато получателят по доставката е регистрирано лице. Получателите пък ще попълват данните от издадения протокол по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, както следва:

а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите.

б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

Регистрираното лице, получател по доставките, попълва данните от получената фактура и известията към нея в колони от 1 до 8а на дневника за покупките.

В случаите на анулиране на издадена за авансовото плащане фактура, както е посочено в § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр.98. от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013г.), доставчикът на стоки по Приложение № 2, част II (втора) вписва в издадената нова фактура “обратно начисляване” и като основание за това „доставка на стоки по чл. 163а, ал. 2“.

 

2 коментара

 1. Таня казва:

  Здравейте, искам да ви благодаря за изчерпателната статия. Бих искала да ви попитам: Земеделски производител – физическо лице нерегистрирано по ЗДДС продава продукцията си – царевица на физическо лице – също нерегистрирано по ЗДДС, някое от тези лица дължи ли ДДС по сделката? И още нещо – още г-н Дянков когато прокарваше идеята за обратното начисляване на ДДС в една статия беше казал, че за да могат да продават продукцията си зърнопроизводителите ще трябва да имат задължителна регистрация по ЗДДС – това залегнало ли е като изисквания при сегашните промени? Благодаря Ви предварително.

  • balansbg казва:

   Здравейте, благодарим за оценката Ви, която за нас е много важна.
   По отношение на първия поставен от Вас въпрос:”Земеделски производител – физическо лице нерегистрирано по ЗДДС продава продукцията си – царевица на физическо лице – също нерегистрирано по ЗДДС, някое от тези лица дължи ли ДДС по сделката?”:
   В ЗДДС чл.163а(2) Данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
   Вашият клиент, нерегистрирано по ЗДДС лице, не попада в обхвата на чл.163а или с други думи казано – за така описаната от Вас сделка получателят няма задължение за самоначисляване на данъка с протокол.
   Вие като доставчик, нерегистриран по ЗДДС, нямате основание да начислявате ДДС в издаваните от Вас фактури.
   чл.113(9) Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.
   По втория поставен от Вас въпрос – “И още нещо – още г-н Дянков когато прокарваше идеята за обратното начисляване на ДДС в една статия беше казал, че за да могат да продават продукцията си зърнопроизводителите ще трябва да имат задължителна регистрация по ЗДДС – това залегнало ли е като изисквания при сегашните промени?”-няма нормативно изискване за задължителна регистрация по ЗДДС за зърнопроизводителите.

Коментари