изображение

С приетия закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ( ДВ, бр.98 от 12.11.2013г.) се изменя и допълва Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който влиза в сила от 01.12.2013г.

Механизмът за обратно начисляване на ДДС ще стартира от 1 януари 2014 г. Промяната на датата от 1 декември 2013 г. на 1 януари 2014 г. бе приета със Законопроекта на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

29 Ноември 2013г. Новина от сайта на НАП: Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година. Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г. Доставчиците и получателите на доставки на зърно и технически култури ще продължат да отчитат сделките си по същия начин, както са го правили и досега до края на 2013 г., допълват от НАП. Допълнителна информация за промените заинтересованите могат да получат на информационния телефон на НАП 0700 18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg . Обратното начисляване на ДДС е изключение от общия принцип на данъка върху добавената стойност, при който данъкът се начислява не от доставчика, а от получателя. Новият механизъм на обратно начисляване ще се отнася до зърнените и технически култури в непреработен вид, посочени в част втора на Приложение № 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Режимът ще се прилага, когато получател на зърно или технически култури е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчик може да бъде както регистрирана, така и нерегистрирана по ЗДДС фирма или физическо лице. Начисляването на данъка в този случай ще се извършва от получателите по доставките с издаването на протокол. Протоколът може да е общ за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период, когато доставчиците са физически лица, които не са данъчно задължени. Фактурите за доставки с обратно начисляване трябва да съдържат като основание „обратно начисляване чл.163а, ал.2 от ЗДДС“, допълват от НАП. Обратно начисляване няма да се прилага при вътрешнообщностни доставки и придобивания (доставки от и към български лица с контрагенти от държави-членки на Европейския съюз), в случаите на тристранни операции, внос и при облагаеми с нулева ставка доставки на стоки извън територията на Европейския съюз. Източник: nap.bg

Изменението и допълнението в ЗДДС е във връзка с приетата Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължителното и временно прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на определени видове стоки и услуги, при които съществува риск от измами. С Директивата е предоставена възможност на държавите-членки да прилагат този механизъм до края на 2018 година. И в българския закон за ДДС е залегнало, че механизмът ще се прилага до 31 декември 2018г.

Какво представлява механизмът за обратно начисляване?

Той е изключение от общия ред за облагане с ДДС. С измененията в ЗДДС механизмът ще се прилага и за нова категория стоки – зърнени и технически култури, съгласно приложение 2 , част втора от цитирания закон. Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 Изтегли, възниква съгласно общите правила по този закон, а данъкът за доставките е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на: протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по чл. 117, ал. 3 – когато доставчикът е данъчно задължено лице или с общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период – когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени, като протоколът се издава на последния ден на съответния данъчен период. Той задължително трябва да съдържа:

1. номер и дата;

2. наименование и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на лицето, което го издава;

3. данъчен период;

4. описание на стоките и услугите;

5. обща сума на покупните цени на стоките и услугите по т. 4 за данъчния период;

6. начислен данък за периода.

Когато доставчикът е данъчно задължено лице, доставките на стоки и услуги, посочени в приложение №2, се документират с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък се посочва “чл. 163а, ал. 2″.

С допълнението на чл. 92 ал. 3 се предвижда възстановяване на ДДС по чл.88 ал.3 в 30-дневен срок за лицата – земеделски производители, които са извършвали за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от тях стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.“

Законодателят е предвидил ограничение на обхвата в чл. 163г – „Разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение № 2 са налице условията по чл. 7, 13, 15, 16 и 28.“

При заварено положение – когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане, а  доставчикът – да анулира авансовото плащане фактура и издаде нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.

 

Как ще се декларира?

На страницата на Министерство на финансите е публикуван проект за изменение на Правилника за прилагане на ЗДДС. С предложените изменения и допълнения се регламентира документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизмът за обратно начисляване. Предлагат се  промени в отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупки и дневник за продажби, както и в Приложение 12 към правилника относно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител, с които регистрираните лица предоставят информацията относно всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които издават съгласно изискванията на закона и/или правилника.

Предвижда се доставките на стоки и/или услуги, описани в приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, да се посочват в нова колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС” на отчетните регистри по чл. 124 от закона с:

а) код „01” за доставки на стоки и/или услуги по част І на Приложение № 2 от закона;

б) код „02” за доставки на стоки по част ІІ на Приложение № 2 от закона.

Изрично е визирано задължението регистрираните лица  да посочват в издадените от тях фактури и известията към тях като основание за неначисляване на данъка „обратно начисляване чл.163а, ал. 2 от ЗДДС”. Доставчикът няма да попълва издадените фактурите и известията към тях в  колони 10 и 12 на дневника за продажби, когато получателят по доставката е регистрирано лице. Получателите пък ще попълват данните от издадения протокол по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, както следва:

а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите.

б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

Регистрираното лице, получател по доставките, попълва данните от получената фактура и известията към нея в колони от 1 до 8а на дневника за покупките.

В случаите на анулиране на издадена за авансовото плащане фактура, както е посочено в § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр.98. от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013г.), доставчикът на стоки по Приложение № 2, част II (втора) вписва в издадената нова фактура “обратно начисляване” и като основание за това „доставка на стоки по чл. 163а, ал. 2“.

 

4 коментара

 1. Борислава Петрова казва:

  Здравейте, бих искала да Ви попитам следното: земед. кооперация закупува зърно за семе – отразяваме получената фактура в дневника за покупки в колона от1 до 8а, и си съставяме протокол, за да си самоначислим ддс. Този протокол отразяваме в дневника за продажби в колони 9,10,14 и 15. Въпросът ми е при отразяването му в дневника за покупки можем ли да ползваме данъчен кредит???
  Предварително Ви благодаря!!!

  • balansbg казва:

   Здравейте, ако е налице право на данъчен кредит, протоколът по чл.117, ал.2 и чл.163, ал.1, т.2 ЗДДС се включва в дневника за покупки – данъчната основа се вписва в колони 10 или 12, а стойността на данъка се посочва в колони 11 или 13, в зависимост от това дали е пълен или частичен размер. Можете да упражните правото си на приспадане на данъчния кредит като включите протокола в дневник за покупки за данъчния периода, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода. Обръщаме внимание, че самоначисленият
   ДДС при прилагане на механизма на обратно начисляване, не винаги може да се третира като данъчен кредит. Ако лицето, начислило данъка, т.е. вие, няма да използвате получените доставки на житни култури за извършване на облагаеми доставки, въпросното право няма да възникне, но същевременно за получателя остава задължението за начисляване на ДДС и разчитането му с бюджета.

   Може да видите:http://balans-bg.info/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B4/

 2. Таня казва:

  Здравейте, искам да ви благодаря за изчерпателната статия. Бих искала да ви попитам: Земеделски производител – физическо лице нерегистрирано по ЗДДС продава продукцията си – царевица на физическо лице – също нерегистрирано по ЗДДС, някое от тези лица дължи ли ДДС по сделката? И още нещо – още г-н Дянков когато прокарваше идеята за обратното начисляване на ДДС в една статия беше казал, че за да могат да продават продукцията си зърнопроизводителите ще трябва да имат задължителна регистрация по ЗДДС – това залегнало ли е като изисквания при сегашните промени? Благодаря Ви предварително.

  • balansbg казва:

   Здравейте, благодарим за оценката Ви, която за нас е много важна.
   По отношение на първия поставен от Вас въпрос:”Земеделски производител – физическо лице нерегистрирано по ЗДДС продава продукцията си – царевица на физическо лице – също нерегистрирано по ЗДДС, някое от тези лица дължи ли ДДС по сделката?”:
   В ЗДДС чл.163а(2) Данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
   Вашият клиент, нерегистрирано по ЗДДС лице, не попада в обхвата на чл.163а или с други думи казано – за така описаната от Вас сделка получателят няма задължение за самоначисляване на данъка с протокол.
   Вие като доставчик, нерегистриран по ЗДДС, нямате основание да начислявате ДДС в издаваните от Вас фактури.
   чл.113(9) Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.
   По втория поставен от Вас въпрос – “И още нещо – още г-н Дянков когато прокарваше идеята за обратното начисляване на ДДС в една статия беше казал, че за да могат да продават продукцията си зърнопроизводителите ще трябва да имат задължителна регистрация по ЗДДС – това залегнало ли е като изисквания при сегашните промени?”-няма нормативно изискване за задължителна регистрация по ЗДДС за зърнопроизводителите.

Коментари