изображение

С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), влезли в сила от 01.01.2013г. доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат. Доходите от лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, са изключени от кръга на необлагаемите доходи. С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки, като ставката на данъка е 10%. Според новата точка 58 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, “Депозитни сметки” са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).

Доходът ще се счита за придобит на датата на падежа на депозита или по-ранното му прекратяване, а банката ще има задължението да удържа и внася окончателния данък до края на месеца, следващ месеца на придобиване на дохода. При авансово изплащане на лихвата, доходът също ще се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Ако например, банката Ви е изплатила авансово през 2012 г. лихва по депозит, чийто падеж е през 2013 г., лихвата също подлежи на облагане, съобразно правилата на ЗДДФЛ, тоест – ако през октомври 2012 г. сте сключили договор за срочен депозит, чийто падеж е през октомври 2013 г., като лихвата е изплатена авансово през 2012 г., доходът от лихви се счита за придобит към датата на падежа през 2013 г. и трябва да бъде обложен. В този пример банката трябва до края на ноември тази година да начисли данъка и да го преведе по сметката на НАП.

Доходите от лихви по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица. Законът не изисква гражданите да декларират или да плащат този данък, защото задължение на банката, в която имат депозит, е да го изчисли, удържи и внесе по сметката на Националната агенция за приходите. Независимо от това дали дадено физическо лице е длъжно да декларира доходите си на друго основание (например получени доходи от хонорари или наеми), данни за размера на депозита, за начислената и изплатена лихва или дължимия данък върху нея няма да се попълват в данъчната декларация.

От НАП напомнят, че лихвените доходи по безсрочни депозити и т.нар. детски влогове не подлежат на облагане с данък върху доходите.

 

Коментари