изображениеОт началото на 2013 г. е утвърден нов образец на декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице. Изтегли
Самоосигуряващите се лица са длъжни при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, да подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.  Тази декларация може да се подава всяка година до края на месец януари, ако самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си.

Промяната в новия образец е в карето за избор на вид осигуряване, а така също е отпаднал реквизитът за посочване на ЕИК по БУЛСТАТ, през който ще се внасят осигурителните вноски.

Коментари