Нови образци на декларации

изображениеИзлязоха новите образци на данъчните декларации за 2013 година. Декларацията за доходите по ЗДДФЛ отново съдържа основна част и отделни приложения. Принципът, да се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход, се запазва.  Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а. Срокът за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е до 30 април  2013 година. Публикувани са нови образци на декларации за корпоративните данъци. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г., с приложения; Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО; Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски;

От 2013 г. се въвежда НОВА декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци, която се подава от:

  • предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лица, декларацията се подава в компетентната ТД на НАП от лицето придобило дохода.
  • лицата задължени да удържат и внасят данък при източника по чл.194 и 195 от ЗКПО, а в случай че платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, декларацията се подава от получателя на дохода.

Излезе и образец на справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ , чийто срок за подаване остава непроменен  – 30.04.2013г

 

Коментари