изображениеНовите образци на годишните данъчните декларации са утвърдени.

1. Декларацията за доходите по ЗДДФЛ  Изтегли отново съдържа основна част и отделни приложения. Принципът, да се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход, се запазва;

2. Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а Изтегли;

Срокът за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е до 30 април  2014 година.

3. Публикувани са нови образци на декларации за корпоративните данъци. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО  Изтегли за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2013 г., с приложения. През тази година има ново Приложение 4 – “Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава от данъчно задължените лица, които през съответната година: а)са извършили сделки със свързани лица или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим или са страна по търговски и финансови взаимоотношения с такива лица; б) са извършили скрито разпределение на печалбата.”;

4. Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2013 г.) от ЗКПО Изтегли;

5. Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО  за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски Изтегли;

6. Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО  за дължими данъци  Изтегли , която се подава от:

  • предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лица, декларацията се подава в компетентната ТД на НАП от лицето придобило дохода.
  • лицата задължени да удържат и внасят данък при източника по чл.194 и 195 от ЗКПО, а в случай че платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, декларацията се подава от получателя на дохода.

7. Излезе и образец на справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ  Изтегли образец или Изтегли програмен продукт , чийто срок за подаване остава непроменен  – 30.04.2014г. Обръщаме внимание, че в справката трябва да се включат всички доходи изброени в новата редакция на чл.73, ал.1, които са изплатени на физически лица през 2013г., като се посочи брутния размер на дохода /не се правят намаления с удържания данък или разходите за дейността/, а когато са изплатени доходи на физически лица, регистрирани по ЗДДС, в справката се посочва брутният размер на изплатената сума без ДДС;

8. Нов образец на “Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ” Изтегли

Коментари