Кога се подава декларация по чл.55?

Кога се подава декларация по чл.55?

Според ЗДДФЛ чл.55, ал.1 обект на деклариране от юридическите лица и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, са:

1. Дължимите окончателни данъци в полза на чуждестранни физически лица по реда на чл. 37 и чл.38 от ЗДДФЛ;

2. Окончателните данъци, дължими върху доходи на местни лица по реда на чл.38 от ЗДДФЛ, като доходи от:

  • дивиденти и ликвидационни дялове,
  • допълнително доброволно осигуряване,
  • доброволно здравно осигуряване и от застраховки “Живот”,
  • от имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците,
  • доходи от лихви по заеми към кооперацията, предоставени от член-кооператори,
  • от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост,
  • от лихви по депозитни сметки.

3. Авансовия данък, дължим по реда на чл. 43 ЗДДФЛ върху изплатени доходи от друга стопанска дейност (граждански договори) и по чл. 44 ЗДДФЛ за доходи от наеми или друго възмездно предоставяне на права или имущество.

Що се отнася до данъка върху доходите от трудови правоотношения, то те се посочват в Декларация образец №6, но не и в Декларация по чл.55.

Според образеца на Декларацията по чл.55, ал.1 ЗДДФЛ и чл.201 ЗКПО дължимият данък се посочва от платеца на дохода в обща сума по видове доходи в колона 3 на част IV”Деклариране на дължимия данък”.

Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи на физически лица, подават декларацията в сроковете за внасяне на дължимите данъци в ТД на НАП по регистрацията си (чл.56, чл.57 и чл. 66, ал. 1 ЗДДФЛ), което означава, че срокът за подаване на декларацията като правило е тримесечен (до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода), с изключение на случаите на доходите от лихви по депозитни сметки, данъкът, върху които се дължи ежемесечно – до края на всеки месец, следващ месеца на придобиването им).

Декларацията по чл. 55 се подава в сроковете на внасяне на данъка и от самите физически лица, придобили дохода, когато:

  • липсва платец (предприятие или самоосигураяващо се лице), задължен да обложи изплатения доход по реда на ЗДДФЛ;
  • местни физически лица, които текущо следва да се самооблагат.

Според образеца на декларацията дължимият данък се посочва от физическото лице (местно или чуждестранно) – получател на дохода в обща сума, диференцирано по видове доходи, в колона 4 на част IV “Деклариране на дължимия данък”.

Коментари