въпросиПри изменение на данъчната основа на доставката или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаляване на данъчната основа и при разваляне на доставката – кредитно известие.

Известиетo се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство и в не по-малко от два екземпляра – по един за доставчика и за получателя.

Известието към фактурата съдържа реквизитите на фактурата, както и:

1. номера и датата на фактурата, към която е издадено;

2. основанието за издаване на известието.

Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които:

- не е начислен данък, въпреки, че е следвало да бъде начислен;

- е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.

Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:

1. основанието за анулирането;

2. номера и датата на документа, който се анулира;

3. номера и датата на издадения нов документ;

4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя.

/за справка: чл.115 и чл.116 от ЗДДС/

Коментари