Как се изработва бизнес план?

Представянето на бизнес плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през:

А.Техническа подготовка- написване, редактиране, отпечатване, подвързия и т.н.

Б.Подготовка на резюме. Ориентировъчният му обем е около 2 страници. То трябва да съдържа:

1.Представяне на фирмата и нейната готовност да се появи на пазара, вече постигнатите резултати, пазарните позиции, основните служители.

2.Представяне на продуктите или услугите, които фирмата възнамерява да продава и техните конкурентни предимства.

3.Обосновка на потребителското търсене на продукта и услугата, големина и растеж на пазарния дял.

4.Дългосрочни и краткосрочни цели на фирмата и стратегии за тяхното достигане.

5.Обобщени данни от прогнози за продажби, печалба и паричен оборот.

6.Необходими финансови средства.

7.Изгоди за инвеститорите или кредиторите.

 В.Същински бизнес план.

1.Представяне на проекта за предлагания продукт/услуга:

-Описание на идеята за развитие на този проект.

-Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.

-Готовност за реализация.

-Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен сервиз, малки размери, други.

-Защита на продукта: патенти, марки, други.

-Описание на технологичния процес.

-Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и подизпълнители.

-Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, цена).

-Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.

2. Анализ на пазарната среда:

-Описание на бранша. Тенденции за развитие.

-Нормативна уредба. Данъчно облагане.

-Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.

-Канали за разпространение.

-Доставчици на компонентна база.

-Потребители.

-Конкуренти и конкурентни цени.

-Район на разпространение.

-Пазарен потенциал и обем.

-Растеж на пазара.

3.Планиране на пазарното проучване. Целта на пазарното проучване е да се набере такава информация за клиентите и пазарите, която ще позволи на фирмата да реализира успешно навлизането на пазара или разширяването на дейността:

-Сегментиране на пазара.

-Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.

-План за продажбите- едномесечен/тримесечен обем на продажбите.

-Дистрибуция и реклама.

4. Текущо състояние на фирмата. Организация и управление.

-Правна форма.

-Сфера на дейност.

-Опит на партньорите.

-Необходими ресурси.

-Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.

-Текущо състояние – Отчет за приходите и разходите за последната година.

5.Финансови разчети.

-Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.

-Собствени източници на финансиране.

-Формиране на пълната себестойност на продукта/услугата.

-Прогнозни парични потоци.

-Прогнозни приходи и разходи.

6. Финансови показатели за оценка на проекта.

-Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.

7.Времеви график.

-Фази на осъществяване.

8.Описание на начините, по които ще се осъществява контрол над финансите, продажбите, маркетинга и другите дейности във фирмата.

Коментари