Как се издава фактура?

изображениеВсяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане, освен когато доставката се документира с протокол по чл. 117, ЗДДС. Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

Фактурата се издава най-малко в два екземпляра, за всяка от страните, не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по- късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. При вътреобщностна доставка, включително при авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.

Фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице, за доставки на финансови и застрахователни услуги, при безвъзмездни доставки, при продажби на самолетни билети и др. Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя. Освен това, доставчикът може да упълномощи писмено друго лице да издава фактури и известия към фактури от негово име.

Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по ЗДДС или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал.2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.

Всяка фактура задължително съдържа наименование на документа; гриф „оригинал” на първия екземпляр за регистрирани по ЗДДС лица на основание, различно от регистрация по чл.97а. чл.99., чл.100 ал.2 и чл.152; пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, без дублиране и пропуски, като номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година; дата на издаване; име и адрес на доставчика; идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС на доставчика, съответно номера по чл. 84 от ДОПК, когато доставчикът не е регистрирано по ЗДДС лице; име и адрес на получателя по доставката; идентификационен номер по чл.94 ал.2 от ЗДДС на получателя, съответно номера по чл.84 от ДОПК, когато е нерегистрирано по ЗДДС лице; количеството и вида на стоката, вида на услугата; датата , на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането; единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те са включени в единичната цена; ставката на данъка, а когато ставката е нулева – основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък; размера на данъка; сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка.

Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията по чл.114 от ЗДДС, когато поредният номер не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри.

Фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва: „чл.141 2006/112/ЕО”- за доставки на стоки като посредник в тристранна операция; „чл.113, ал. 9” – за доставките на нерегистрирани по закона лица или лица регистрирани на основание чл.97а, чл.99 и чл.100, ал. 2 от ЗДДС; съответната разпоредба на закона или правилника – за доставки на услуги по чл. 21, ал.2 от ЗДДС; съответната разпоредба на закона, съгласно която доставката на стока или услуга е с място на изпълнение извън територията на страната, извън вече посочените три случая. За доставка на обща туристическа услуга (ОТУ) във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва „чл. 86, ал.1 ППЗДДС”. При извършване на освободена доставка във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена.

Оригиналът на фактурата/известието се предоставя на получателя по доставката.

За справка: чл.3, чл. 113, чл. 114 от ЗДДС и чл.78 , чл. 79 от ППЗДДС.

2 коментара

  1. Северина Ташкова казва:

    Здравейте, моля ако имате възможност да отговорите на въпроса ми. Купих стока на изплащане и доставчикът не ми даде фактура под предлог, че фактурата отивала при банката, извършваща стоковото кредитиране. Съгласно коя законова норма доставчикът се задължава да издаде на получателя на услугата документ и какъв? Благодаря Ви за отделеното време!

    • balansbg казва:

      Здравейте, съгласно чл. 113 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. Фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице. Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Конкретиката на казуса може да бъде обсъдена при евентуална среща.

Коментари