изображениеПреди време в кантората ни влезе клиент с думите: “Да ми направите годишното приключване. За малък автосервиз става дума. Питах и на други места, искат по 200-250 лева. А то е лесна работа, и аз мога да си я свърша, ама като нямам време, не ми се занимава.”

Да се потърси помощта на счетоводител в света на малкия бизнес понякога е доста трудно решение и повод за следната шега:
Въпрос: Каква е дефиницията за счетоводител?
Отговор: Някой, който решава проблеми, които не знаехте, че имате, и то по начин, който не разбирате.

Добре, може би това не е съвсем справедливо. Но, както се казва, във всяка шега има зрънце истина. Някои малки фирми избират счетоводител, когато предизвикателствата са станали твърде големи, за да се справят без експертна намеса. Но ако искате добре да функционират финансите на вашия бизнес, тази помощ е повече от наложителна.

Ето как да се определи дали имате нужда от счетоводна кантора или счетоводител на трудов договор.

Някои предприемачи, които стартират свой собствен бизнес, нахлупват „шапката на счетоводител” и се опитват да обработват сами счетоводната, осигурителната и данъчната информация, в допълнение към почти всичко останало в бизнеса. Но идва момент, когато трябва да се предадат тези отговорности на специалист. Това се случва обикновено, когато дойде време да се платят първите санкции. Счетоводителят може да помогне на бизнеса не само с данъчни декларации и отчети, но и в дългосрочното данъчно планиране, бизнес планиране, работа в мрежа, и дори личното данъчно планиране.

Много малки фирми не разполагат с обема от финансово-счетоводни операции, който изисква наемане на счетоводител на пълно работно време /или дори на непълно работно време/. Всеки бизнес обаче се нуждае от редовен финансов преглед, планиране и своевременна счетоводна обработка. Не бива всичко това да се оставя в ръцете на професионалисти едва при приключване на финансовата година. В повечето случаи, тогава е твърде късно.

Наемането на външен счетоводител или счетоводна фирма на консултантска основа е добра първа стъпка за разрастващ се бизнес. Често външната услуга струва по-малко от заплатата на счетоводител на трудов договор или счетоводен отдел във фирмата и дори ползите са по-големи, защото може да се получат съвети от по-високо ниво. Наред с това се спестява от финансирането и поддръжката на необходимия софтуер. Счетоводната кантора ще се погрижи за: изготвяне на индивидуален сметкоплан, разработване на счетоводна политика и данъчна стратегия на фирмата; текущо осчетоводяване и завеждане на счетоводни регистри; изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите и сметки за изплатени суми; начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на данни в НАП; подготовка и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност; ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност в  НАП; изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси; извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период; изготвяне на Годишна данъчна декларация; изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения, съгласно счетоводното законодателство; данъчна защита и консултации; обслужване на клиенти по системата Интрастат; ежемесечно информиране на управителя за основните показатели, отразяващи състоянието на фирмата.

Може да има различни цени за различния обхват на счетоводната работа, в пряка зависимост от нивото на сложност на изпълнените задачи. Имайте предвид, че един добър експерт ще спести пари на компанията над заплащането, което получава, като в същото време предотвратява проблеми.

Когато бизнесът расте и документацията стане огромна, е време да се помисли за наемане на счетоводител на пълно или непълно работно време. Преди обаче да му се доверите съвсем, не прекъсвайте консултациите с кантората. По този начин реализирате по-малко разходи и в същото време не се преживяват сътресения от смяната. И обърнете внимание  – ако счетоводителите в специализираните фирми имат широки професионални компетенции, то при наемането на човек това не винаги е така. Затова е добре да търсите счетоводител, който вече има опит в сферата на Вашия бизнес. Ако не друго, по този начин поне намалявате риска да се „обзаведете” с неподходящ служител.

Не забравяйте – в много отношения, счетоводителят е доверен съветник за  малкия бизнес, той е много повече от счетоводна помощ отвън, затова връзката трябва да бъде връзка на доверие .

И накрая, ако собственикът на въпросния автосервиз чете тези редове, нека не се сърди, защото неговото поведение е прекрасен пример за това, колко се подценяват законовите разпоредби и до каква степен е непознаването на ролята на счетоводителя за всеки успешен бизнес. Той е живият пример как най- лесно да провалите бизнеса си.

Коментари