Как да си намерите работа?

Как да си намерите работа?Сигурно вече сте чели как да напишете резюме и как да се държите на събеседвания. Възможно е от написаното по-долу да си направите нови полезни изводи.

Като начало трябва да определите коя работа е Вашата. Когато определяте Вашата работа, не мислете доколко е престижна, за средствата за постигането й и за недостатъците си, а само за това дейст­вително ли тази работа ви е нужна. Разбира се, ако нямате възможност да чакате, ще се на­ложи да се задоволите с това, което има в момента – това Ви е ясно. Но като получите работата, която ви осигуря­ва жизнения минимум, можете да потърсите нещо по-добро и спокойно да изчакате, за да я намерите.

Същевременно е необходимо да не седите със скръстени ръце, а да изпълнявате каквото се изисква от Вас. Но пре­ди да започнете с резюмето и с подготовката за събесед­ването, е необходимо да се фокусирате в нужната посока. Ще бъде грешка да се концентрирате върху целта да Ви вземат на работа. Като мислите дали ще Ви вземат или не, неизбежно ще създадете сценарий на поражение, защото ще започнете да се съмнявате.

Направете си план. Първата му точка е съставянето на резюме. Точно върху това трябва да се съсредоточите. В резюмето посочете всичко, каквото умеете да прави­те, но само за длъжността, за която претендирате. Показвайки готовност да вършите много неща, Вие изразявате неуве­реност и рискувате да предизвикате недоверие у работодателя. Той ще си помисли, че сте съгласни да изпълнявате всякаква работа, само и само да Ви вземат.

Когато пишете резюмето, Вие сте изкушени да покажете какъв блестящ специалист сте, вместо към това какво иска да получи рабо­тодателят. Виждате ли разликата? Разбира се, всички се нуждаят от блестящи специалис­ти, но може да изпадне­те в пълно недоумение, когато работодателят предпочете пред такъв блестящ специалист като Вас онзи, който при­тежава по-скромни възможности. Съперникът Ви ще спечели, именно защото неговите параметри по-добре се вписват в представите на работо­дателя за тази длъжност. Но нали и Вие се вписвате и дори нещо повече! Там е работата, че това „нещо повече” създава ситуация, при която по-доброто е враг на подходящото.

Може и трябва да се стремите да се представите в най-добра светлина, без /разбира се/ да преувеличавате. Но правейки това, насочете всичките си мисли и мотиви към проблеми­те на работодателя. Постоянно се питайте какво той иска да получи от Вас, от какво има нужда. Поставете се на негово място. Можете да постъпите по следния начин. Прегледайте ва­кантните места от Вашата специалност, извадете си всички задължения и исканите качества на кандидатите. Убедете се, че повечето се повтарят. От общата маса подберете всич­ко, което засяга Вас, съобразете го със своите задължения и качества и ще получите онова, което иска да види рабо­тодателят във Вашето резюме. Можете буквално да препи­шете всичко, което той търси в дадения кандидат. Стараей­ки се да се представите добре, не се изразя­вайте с Вашите измислени фрази, а на езика, на който говори самият работодател.

След като напишете резюмето, можете да го изпратите в раз­лични компании. Само не бива да „блъскате по вратата”, т.е. трябва да се предлагате, без да на­стоявате. Направете така, че те самите да Ви изберат. Никога не изпра­щайте едно и също резюме повторно. Необходимо е да се уважавате и да си знаете цената. Ако сте ексклузивен спе­циалист, изпратете резюмета в агенциите за набиране на персонал и спокойно чакайте улова си.

Най-сетне са Ви поканили на събеседване…

/следва продължение/

Коментари