Как да си намерите работа?- 2

кариера/продължение/

Най-сетне са Ви поканили на събеседване. Дошъл е моментът да изхвърлите от главата си мислите за себе си, да си обърнете гръб и изцяло да се съсредо­точите върху нуждите на работодателя.

Разберете колкото се може повече за компанията. Определете с какво особено се гордее тя, какви разлики от своите конкуренти подчертава и непременно засегнете тези моменти в събеседването. Вся­ка компания си има своя характеристика. Оп­ределете я: Каква е корпоративната им етика- строго регламентирана или свободна? Какви са маниерите им на общуване – официални или приятелски? Какво най-много се цени в отношението към работата – ентусиазмът и инициативата или дисциплината и изпълни­телността? Работата в колектив, или индивидуалността и творчеството? И така нататък. Всичко това поставя ограни­чения пред сътрудниците, определя стила на поведението им и ги прави част от колектива. Ако успеете да се пропиете от духа на компанията, на събеседва­нето вече ще Ви приемат като свой човек.

Преди събеседването не мислете за не­достатъците си и за липсващите качества. Ако са ви известни недостатъци, които биха Ви попречили да полу­чите работата, и ако знаете, че не притежавате необходимите знания и навици, примирете се. Приемете се такива, каквито сте. Приемете в себе си всичко, което бихте иска­ли да скриете, и спокойно вървете на събеседването. Иде­ални кандидати не съществуват, както не съществуват и идеални работодатели. Няма за какво да се оп­равдавате нито пред себе си, нито пред когото и да било. Разбира се, това не означава, че не е нужно да работите над себе си.

Всички знаят, че на събеседване не бива да се вълну­ват. Мнозина се опитват да се борят с това. Но колкото и да се убежда­вате, че сте спокойни, колкото и да се уговаряте да не се вълнувате – всичко е безполезно. Няма да се справите с вълнението, без да премахнете причината за него – силното желание да Ви вземат на работа.

Единственото сред­ство да се справите с вълнението е предварително да се примирите със загубата. Отивате на събе­седването не да Ви вземат, а за да преминете събеседва­нето. Не се стремете към целта, а се съсредоточете върху процеса. Наслаждавайте се на събе­седването. Няма какво да гу­бите. Именно сега трябва да се отпусне­те. Настройте се за това. За­щото събеседването е прекрасна възможност да се пока­жете в най-добрата светлина. Затова си позволете подобна радост. Изхвърлете всички мисли, че можете да се провалите. Та нали вече се примирихте с поражението, зна­чи няма какво повече да губите.

Предимство е, когато отговаряте на въпросите, непрекъс­нато да насочвате разговора към проблемите на работода­теля. Същевременно трябва да отговаряте точно, да не философствате и да не се от­клонявате. Работодателят много се дразни, когато канди­датът не отговаря конкретно на въпросите, а се впуска в дълги обяснения. Но същевременно щом имате възможност, представяйте качествата си в свет­лината на перспективите на компанията. Говорете с рабо­тодателя за проблемите му и как със своите професионал­ни качества бихте могли да помогнете за решаването им. Ако успеете да прехвърли­те разговора към въпросите, които вълнуват работодателя, смятай­те, че играта вече е спечелена.

 

Коментари