изображениеОт началото на 2013г. достъпът до делата на търговците в търговския регистър вече ще е регистриран. За да бъде прегледана информацията, съдържаща се в „Делото” на търговец  и по-точно за преглед на сканираните документи, потребителите следва да се идентифицират посредством електронен подпис, а в случай че не разполагат с такъв, чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. За да се снабдите с такъв е необходимо да представите необходимите документи в териториалните звена на Агенцията по вписванията.

С направените законови изменения в текстовете на чл.11 от Закона за търговския регистър, търговският регистър остава публичен, като всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, но Агенцията по вписванията вече осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. Достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на заявление и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп – по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.

Коментари