изображение
От 01.01.2014г. за физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които са регистрирани и по ЗДДС, отпада задължителното изискване да се облагат като ЕТ (по реда на чл.26 и чл.28 от ЗДДФЛ). Те вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, само ако земеделският производител избере този ред на облагане. Изборът ще става с декларация, която за 2014 г. ще се подава в срок до края на януари 2014 г. В случай, че земеделците не подадат такава декларация за доходи придобити след 01. 01. 2014 г., те ще се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, като при формирането на облагаемия доход ще могат да приспадат само нормативно-определените разходи (60 или 40 на сто в зависимост от вида на произвежданата продукция).

Образец на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Изтегли, с която се упражнява правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец.

Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и по пощата, с обратна разписка.

Коментари