Или какво трябва да направите, ако давате имот под наем, в противен случай Ви грози глоба.

Ignorantia juris non excusat*

изображение
*от латински – Непознаването на закона не освобождава от отговорност

Както в началото на всяка година и тази има доста промени по отношение задълженията ни като данъкоплатци. По традиция няма разяснителна кампания от НАП за това как и в какви срокове трябва да платим и декларираме своите данъци. Поради това решихме, че си заслужава да бъдат обяснени достъпно редът и начинът, засягащи облагането и декларирането на доходите от наем на физическите лица през 2013г.

Ако сте собственик на недвижим имот, който отдавате под наем – възможностите са две:

  • Наемателят е фирма – тук вашите задължения, като наемодател са доста по-малко. Това, което трябва да знаете е, че сте длъжни да декларирате дохода си с декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (Годишна данъчна декларация – ГДД) до 30 април на следващата година.

Пример: Иван Иванов не е самоосигуряващо се лице и отдава под наем собствения си недвижим имот  на “Пример” ООД срещу ежемесечен наем в размер на 250 лв. Фирма “Пример” е длъжна да му заплаща наема до 5-то число на месеца.

Задължения: Всеки месец  до 5-то число Иван Иванов получава наем в размер на 227,50 лв. Фирмата му предоставя Сметка за изплатени суми и служебна бележка. Иван Иванов няма задължения да декларира и внася авансов данък, тъй като фирмата наемател е длъжна да направи това и всеки месец му удържа 22,50 лв. авансов данък. Едва през последното тримесечие (месеците-октомври, ноември и декември) няма да му удържи дължимия данък, който Иван Иванов ще трябва да внесе  до 30 април заедно с годишната си данъчна декларация.

  • Наемателят е физическо лице – при тази хипотеза собственикът наемодател има повече задължения и наред с това да си подаде годишната декларация, ще трябва да подава декларации по чл.55 от ЗДДФЛ на тримесечие (без последното – месеците октомври, ноември и декември), както и да внася авансов данък в същите срокове.

Пример: Иван Иванов отдава под наем собствения си недвижим имот  на Драган Драганов срещу ежемесечно възнаграждение в размер на 250  лв. Драган Драганов е длъжен да му заплаща наема до 5-то число на месеца.

Задължения: Всеки месец  до 5-то число, Иван Иванов получава уговорения наем в размер на 250,00 лв., но от началото на 2013г. ще трябва освен да плаща авансов данък на тримесечие (без последното тримесечие), така и да подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ. Срокът за плащане и деклариране на авансовия данък е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

Обяснението за въвеждане на тази нова декларация  дадено в дебелите книги,

“Промяната е обусловена от концепцията за въвеждане на единна данъчно-осигурителна сметка и новия ред на погасяване на всички възникнали задължения за данъци и осигуровки, което предполага НАП да разполага с пълна информация за текущо възникващи данъчни задължения по реда на ЗДДФЛ.”

баба Мара хазяйката особено не я интересува, но законът си е закон и при неспазването му я заплашва глоба, дори и при положение, че тя не го познава и затова го е нарушила. Така че, до 30 април (или респективно 31 юли, 31 октомври) “въоръжена” с декларация по чл. 55 трябва да тича до съответната ТД на НАП или компетентния офис към ТД на НАП. Остава възможността да изпрати декларацията по пощата, но вариантът с подаване по електронен път все още не е налице (ако приемем, че тя има електронен подпис). Разбира се, не трябва да забравя да си плати авансовия данък.

 

Коментари