Годишни отчети за статистиката за 2013г.

отчети
И през 2014 г. фирмите подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2013 г. Ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността, т.е. ще може да се подават данъчната декларация и годишния отчет за дейността на едно място.  За икономически неактивните лица през отчетната 2013 г., не се изисква да представят празен Годишен отчет за дейността, а е необходимо е  попълването на Декларация за неактивност през 2013 година. Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2013 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2013 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното ТСБ на хартия.

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

4. Предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;

5. Застрахователи;

6. Инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

7. Здравноосигурителни дружества;

8. Пенсионноосигурителни дружества;

9. Пенсионни фондове;

10. Бюджетни предприятия;

11. Банки;

12. Икономически неактивни предприятия.

На интернет страницата на НСИ, в рубриката “Годишна отчетност за 2013 година“ са публикувани указания, инструкции и подробна информация по темата.

Източник: НАП, НСИ

Коментари